Ge­nänd­rad lax nu maträtt

Forskning & Framsteg - - Innehall -

Det ame­ri­kans­ka fö­re­ta­get Aqua­bounty har ska­pat en va­ri­ant av at­lant­lax som väx­er dub­belt så fort som van­li­ga lax­ar. Den är ut­rus­tad med en ex­tra upp­sätt­ning ge­ner för till­växt­hor­mon, som häm­tats från den när­be­släk­ta­de ar­ten kungs­lax.

Den genmodifierade lax­en ska­pa­des re­dan 1989, men blev god­känd som livs­me­del i USA först i slu­tet av 2015, och i Ka­na­da ett halv­år se­na­re. Nu rap­por­te­rar tid­skrif­ten Na­tu­re att fö­re­ta­get har sålt 4,5 ton lax­fi­lé på den ka­na­den­sis­ka mark­na­den. Det är förs­ta gång­en genmodifierade djur säljs som mat.

Gmo-pro­duk­ter be­hö­ver in­te mär­kas, va­re sig i Ka­na­da el­ler USA. Det går allt­så in­te att ve­ta om lax­en på tallriken är gen­mo­di­fi­e­rad el­ler ej. Det är en av or­sa­ker­na till att lax­en – som av kri­ti­ker­na of­ta kal­las Fran­ken­fish – har bli­vit myc­ket om­de­bat­te­rad. In­om EU mås­te all mat som in­ne­hål­ler GMO va­ra märkt.

Det är främst fisk­od­la­re som vill ha den genmodifierade lax­en. Snab­ba­re till­växt in­ne­bär ökad pro­duk­ti­vi­tet. Na­tur­vår­da­re oro­ar sig för att den snabb­väx­an­de lax­en kan kon­kur­re­ra ut vil­da fisk­be­stånd om den ham­nar i ha­ven. Fö­re­ta­get som pro­du­ce­rar de genmodifierade lax­ar­na me­nar att den ris­ken är obe­fint­lig, ef­tersom en­dast land­ba­se­rad fisk­od­ling är tillå­ten. Dess­utom ste­ri­li­se­ras al­la lax­ar som fö­re­ta­get pro­du­ce­rar. Kri­ti­ker­me­nar doc­kat t ste­ri­li­se­rings­pro­ces­sen in­te är helt sä­ker–o c hatt­fis­kar från od­ling­ar förr el­ler se­na­re bru­kar ham­na i hav och sjö­ar. Av Jesper Ny­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.