Dna göm­mer da­tor­vi­rus

Forskning & Framsteg - - Innehall - Av Ma­rie Alp­man

Ny teknik be­ty­der nya, möj­li­ga sä­ker­hets­ris­ker. Det har en grupp forskare vid Uni­ver­si­ty of Washing­ton i Se­att­le, USA, ta­git fas­ta på. I en ny stu­die, som pre­sen­te­ra­des ny­li­gen på en sä­ker­hets­kon­fe­rens, vi­sar de hur dna kan an­vän­das för att spri­da ett da­tor­vi­rus. Så här gick dna-at­tac­ken till: Fors­kar­na be­ställ­de försten bit­konst­gjort dna, be­stå­en­de aven spe­ci­ell se­kvens avd ege­ne­tis­ka bygg­ste­nar­na a,t, c och g. Där ef­ter­ma­ta­de de in den konstg jor­dad n a-snut­ten i en se­kvens e rings­ma­skin som lä­se­ra v ord­ning­en på de ge­ne­tis­ka bok­stä­ver­na.

För att den ge­ne­tis­ka in­for­ma­tio­nen ska kun­na ana­ly­se­ras görs den om till et­tor och nol­lor. Det är i det­ta steg som fors­kar­na gör sitt trick. De­ras syn­te­tis­ka dna-kod är skri­ven på ett sätt så att mot­sva­ran­de et­tor och nol­lor bil­dar ett da­tor­vi­rus. I det här fal­let gav vi­ru­set fors­kar­na möj­lig­het att fjärr­sty­ra en da­tor för dna-ana­lys.

Fors­kar­na betonar att det är ett te­o­re­tiskt ex­pe­ri­ment med syf­te att på ett ti­digt sta­di­um upp­märk­sam­ma po­ten­ti­el­la sä­ker­hets­ris­ker. Den in­fek­te­ra­de da­torn ha­de till ex­em­pel för­setts med ett känt sä­ker­hets­hål för att un­der­lät­ta at­tac­ken.

Det går att göm­ma skad­lig da­torkod i konst­gjord arvs­mas­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.