Höst­bar­nens re­vansch

Fot­bolls­spe­la­re föd­da på ­hös­ten mås­te käm­pa hår­da­re än de som är föd­da ti­di­ga­re på året. Det kan ge ­ut­del­ning på lång sikt.

Forskning & Framsteg - - Innehall - Av Henrik Hö­jer

In­om id­rot­ten har de som är föd­da ti­digt på året of­tast en för­del. Men nya forsk­nings­re­sul­tat ny­an­se­rar bil­den. Fot­bolls­spe­la­re som är föd­da på hös­ten är över­re­pre­sen­te­ra­de som vin­na­re av Guld­bol­len, ett pris som de­las ut till Sve­ri­ges bäs­ta spelare. Det hand­lar främst om spelare som är föd­da i au­gusti, ok­to­ber och no­vem­ber. Spelare som är föd­da i de­cem­ber är i stäl­let starkt un­der­re­pre­sen­te­ra­de.

– Det­ta skil­jer sig från till ex­em­pel ung­doms­fot­bol­len och ung­doms­lands­la­get, där vi vet att de som är föd­da ti­digt på året har en för­del. Men när det gäl­ler de verk­li­ga su­per­stjär­nor­na så ser vi allt­så ett an­nat möns­ter, sä­ger Lars Pers­son, som är pro­fes­sor i na­tio­na­le­ko­no­mi vid In­sti­tu­tet för Nä­rings­livs­forsk­ning och med­för­fat­ta­re till stu­di­en.

Fors­kar­na tror att det hand­lar om mot­stånd och mo­ti­va­tion, och kopp­lar det­ta till den brit­tisk-ka­na­den­sis­ke för­fat­ta­ren Mal­colm Glad­wells te­ser om the un­der­dog – som tving­as käm­pa hår­da­re och ta stör­re ris­ker än de som har det väl för­spänt från bör­jan. De som är föd­da sent på året har mer att vin­na på att trä­na ex­tra hårt, och den­na trä­ning kan ge en för­del se­na­re i kar­riä­ren. Men de får in­te va­ra för långt ef­ter som ung­do­mar, för då kom­mer de in­te in på elit­ut­bild­ning­ar­na.

– Zla­tan Ibra­hi­mo­vić är född den tred­je ok­to­ber, och han är ty­pisk för den­na grupp av su­per­stjär­nor, sä­ger Lars Pers­son.

Lars Pers­son hän­vi­sar även till en brit­tisk stu­die av schack­spe­la­re, där man un­der­sökt IQ och schackre­sul­tat. Där var det de med hög – men in­te högst – IQ som var bäst i schack.

– Det ver­kar allt­så som att mo­ti­va­tion och trä­ning kan slå and­ra för­ut­sätt­ning­ar, sä­ger han.

Zla­tan Ibra­hi­mo­vić föd­des den 3 ok­to­ber 1981 och har vun­nit Guld­bol­len el­va gång­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.