MISSA IN­TE VÅ­RA FÖ­RE­LÄS­NING­AR

Forskning & Framsteg - - Om Oss -

Hur kom­mer det sig att vi ­fort­fa­ran­de lå­ter vå­ra stä­der do­mi­ne­ras av bil­tra­fik, trots att många un­der­sök­ning­ar vi­sar att vi helst vill ha re­na­re luft, mins­kat bul­ler och en säk­ra­re ­tra­fik­mil­jö, där vi vå­gar släp­pa ut vå­ra barn? Det kom­mer Kth-fors­ka­ren Mia Hes­sel­gren att pra­ta om den 26 ok­to­ber, i den fö­re­läs­nings­se­rie som vi an­ord­nar till­sam­mans med Folku­ni­ver­si­te­tet i Stock­holm. ­Hös­tens öv­ri­ga fö­re­läs­ning­ar hand­lar om nya be­hand­ling­ar av ALS och om hur fy­si­ker an­vän­der tan­ke­le­kar för att tränga in i kom­plexa sam­band. Läs mer på fof.se/eve­ne­mang

Mia Hes­sel­gren fors­kar om den fram­ti­da sta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.