Vill du ock­så ve­ta mer?

In­sti­tu­tio­nen för ast­ro­no­mi vid Stock­holms uni­ver­si­tet ger un­der vå­ren 2018 tre kvälls­kur­ser. An­mäl dig via www.an­tag­ning.se mel­lan 15 sep och 16 ok­to­ber.

Forskning & Framsteg - - Läsarbrev -

Mo­dern kos­mo­lo­gi, 7.5 hp

I den­na kurs tit­tar vi på vårt uni­ver­sum i hel­het, och för­sö­ker sva­ra på frå­gor som: Vad finns det för stöd för big bang-te­o­rin och uni­ver­sums ex­pan­sion? Vad är den kos­mis­ka bak­grunds­strål­ning­en? Kan vi sä­ga nå­got om uni­ver­sums fram­tid? Vi tit­tar ock­så närm­re på fe­no­men som mörk ma­te­ria, den kos­mo­lo­gis­ka av­stånds­ska­lan, ga­lax­er samt sam­ban­det mel­lan uni­ver­sums struk­tur och par­ti­kel­fy­sik. Kvarts­fart, kur­sen star­tar i ja­nu­a­ri 2018.

Över­sikts­kurs i ast­ro­no­mi, 7.5 hp

Här får du en över­sikts­bild av da­gens ast­ro­no­mi. Un­der kur­sens gång be­rörs al­la om­rå­den som in­går i mo­dern ast­ro­no­mi, från vårt eget sol­sy­stem till uni­ver­sums stor­ska­li­ga struk­tur. Vi tar upp det ve­ten­skap­li­ga ar­bets­sät­tet, och tit­tar på in­stru­ment och ob­ser­va­tions­tek­nik. I kur­sen be­hand­las stjär­nor­nas struk­tur och ut­veck­ling, Vin­ter­ga­tan och and­ra ga­lax­er samt uni­ver­sums fö­del­se och ut­veck­ling. På vägen gör vi up­pe­håll vid spe­ci­el­la ob­jekt som pul­sa­rer, kva­sa­rer och svar­ta hål. Kvarts­fart, kur­sen star­tar i ja­nu­a­ri 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.