Jor­dens och uni­ver­sums fram­tid ur ett ast­ro­no­miskt per­spek­tiv, 7.5 hp

Forskning & Framsteg - - Läsarbrev -

Kur­sen be­hand­lar ob­ser­va­tio­nel­la och te­o­re­tis­ka aspek­ter av ast­ro­no­mis­ka pro­ces­ser och ob­jekt som kan in­ver­ka på jor­de­li­vet och den fram­ti­da ut­veck­ling­en av uni­ver­sum i stort. I kur­sen be­hand­las bl.a. möj­lig in­ver­kan från as­te­ro­id-/ko­met­kol­li­sio­ner, ut­brott på so­len, super­no­vor och gam­mablix­tar, so­lens ut­veck­ling och dess plats i Vin­ter­ga ts­sy­ste­met, den fram­ti­da kol­li­sio­nen mel­lan Vin­ter­gats­sy­ste­met och And ro­me­da ga­lax­en och sce­na­ri­er för­u­ni­ver­sums ut­veck­ling un­der långa tids­ska­lor. En jäm­fö­rel­se görs med an­tro­po­ge­na pro­ces­ser, såsom glo­bal upp­värm­ning och ter­ra­for­me­ring. Kvarts­fart, kur­sen star­tar i ja­nu­a­ri 2018

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.