LISTAN

VÄRL­DENS FREDLIGASTE LÄN­DER

Forskning & Framsteg - - Intro -

LAND

1 Is­land 2 Nya Ze­e­land 3 Por­tu­gal 4 Ös­ter­ri­ke 5 Dan­mark 6 Tjec­ki­en 7 Slo­ve­ni­en 8 Ka­na­da 9 Schweiz 10 Ir­land 10 Japan 12 Austra­li­en 13 Bhu­tan 14 Nor­ge 15 Ungern

Sverige har ra­sat till plats 18 på årets lis­ta över värl­dens fredligaste län­der, främst på grund av ökat ter­ror­hot och för­säm­ra­de re­la­tio­ner till grann­lan­det Ryss­land. För­ra året låg vi på plats 14 och för mind­re än tio år se­dan på sjät­te plats.

Listan byg­ger på Glo­bal pe­a­ce in­dex 2017, som pub­li­ce­ras av In­sti­tu­te for eco­no­mics and pe­a­ce och täc­ker 163 län­der. In­dex­et byg­ger på 23 pa­ra­met­rar, bland an­nat grad av mi­li­ta­ri­se­ring, ­ter­ror­hot, re­la­tion till grann­län­der, po­li­tisk sta­bi­li­tet, sä­ker­hets­lä­ge i lan­det, an­tal dö­da i kon­flikt och an­tal mord per ca­pi­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.