DA­TORN SÖ­KER EF­TER EG­NA KÄN­NE­TEC­KEN

Forskning & Framsteg - - Teknik -

l Ti­di­ga sy­stem för an­sikts­igen­kän­ning ­ana­ly­se­ra­de an­sik­tets geo­me­tri, till ex­em­pel av­stån­det mel­lan ögo­nen och mun­nens pla­ce­ring. l På se­na­re år har en gren av ar­ti­fi­ci­ell ­in­tel­li­gens som kal­las dju­pin­lär­ning, deep ­le­ar­ning, lett till en enorm för­bätt­ring av träff­sä­ker­he­ten. l Dju­pin­lär­ning ­byg­ger på att da­torn lär sig ­kän­na igen an­sik­ten ge­nom att trä­na på ett myc­ket stort an­tal kända bil­der. l Al­go­rit­mer­na le­tar ef­ter ge­men­sam­ma drag och kan till slut kän­na igen en okänd bild. l Bil­der­na be­ar­be­tas i ett stort nät­verk med no­der på många oli­ka ni­vå­er el­ler djup, därav nam­net dju­pin­lär­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.