TEKNIK PÅ STARK ­FRAM­MARSCH

Forskning & Framsteg - - Teknik -

An­sikt­s­i­gen­känl ning för iden­ti­fi­e­ring an­vänds och tes­tas in­om många om­rå­den, till ex­em­pel i mo­bil­te­le­fo­ner, vid in­pas­se­ring på fö­re­tag, ban­ker, ­ka­si­non, tåg­sta­tio­ner och flyg­plat­ser.

I ki­ne­sis­ka Macao har l ban­ko­ma­ter ut­rus­tats med an­sikts­igen­kän­ning för att bland an­nat mot­ver­ka pen­ning­tvätt.

So­ci­a­la nät­verk som l Fa­ce­book ­an­vän­der ­tek­ni­ken för att ­au­to­ma­tiskt tag­ga ­per­so­ner på fo­ton.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.