TRAPP­STEG PÅ BOT­TEN

Forskning & Framsteg - - Miljö -

l Trapp­steg el­ler så kal­la­de ter­rass­for­ma­tio­ner på bot­ten av Ös­ter­sjön upp­märk­sam­ma­des 1995, i en rap­port av fors­kar­na Per Sö­der­berg och Tom Flodén vid Stock­holms uni­ver­ si­tet. De trod­de att for­ma­tio­ner­na ska­pas av grund­vat­ten, men att det var ett lo­kalt fe­no­men. l De ter­rass­for­ma­tio­ner som Mar­tin Ja­kobs­son fun­nit upp­trä­der på 3–20 me­ters djup och av­stån­det till land va­ri­e­rar. Själ­va trapp­ste­gen är van­ligt­vis 1–1,5 me­ter höga. Mar­tin Ja­kobs­sons hy­po­tes är att trapp­ste­gen bil­das av grund­vat­tenut­flö­den, en idé som byg­ger på Sö­der­berg och ­Flodéns artikel. l Upp­täck­ter­na har möj­lig­gjorts ge­nom att kom­bi­ne­ra så kal�lad Mul­ti­beam so­nar, Si­de-scan och Sub­bot­tom- pro­fi­ler. Till­sam­mans ska­par de myc­ket de­tal­je­ra­de 3D-bil­der av havs­bot­ten. Den­na typ av avan­ce­rad teknik har forskare i Ös­ter­sjön in­te ti­di­ga­re haft ­till­gång till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.