KAN GUP­PYN BLI EN STIMFISK?

Forskning & Framsteg - - Nu& Då -

Stim­le­van­de fis­kar, som ex­em­pel­vis sil­lar, sim­mar tätt till­sam­mans med syn­kro­ni­se­ra­de rö­rel­ser. Gup­pyn är ing­en rik­tig stimfisk men kans­ke kan bli det med hjälp av avel. Det un­der­sö­ker Niclas Kolm och hans kol­le­ger med hjälp av avan­ce­rad ex­pe­ri­ment­ut­rust­ning.

Det hand­lar om kraft­ful­la da­to­rer som med hjälp av en spe­ci­ell pro­gram­va­ra kan lä­ra sig se skill­nad på upp till 40 fis­kar som be­fin­ner sig i sam­ma akva­ri­um och som sak­nar id-märk­ning. Da­to­rer­na är kopp­la­de till di­gi­ta­la ka­me­ror som häng­er ovan­för bre­da, grun­da akva­ri­er, som an­vänds vid för­sö­ken.

– Da­torn re­gi­stre­rar små in­di­vi­du­el­la skill­na­der i ­rö­rel­se­möns­ter och kropps­form och lär sig på så sätt kän­na igen samt­li­ga fis­kar. Den kan se­dan re­gi­stre­ra de en­skil­da fis­kar­nas rö­rel­ser i akva­ri­et i de­talj.

Ge­nom att fil­ma mas­sor med grup­per och lå­ta den spe­ci­el­la pro­gram­va­ran ana­ly­se­ra de en­skil­da fis­kar­nas rö­rel­ser i grup­per­na, har fors­kar­na iden­ti­fi­e­rat in­di­vi­der som är ovan­ligt pig­ga på att föl­ja and­ra fis­kar. Ge­nom att pa­ra så­da­na in­di­vi­der med varand­ra un­der­sö­ker fors­kar­na om vil­jan att bil­da stim ökar från ge­ne­ra­tion till ge­ne­ra­tion.

Om ex­pe­ri­men­tet fal­ler väl ut kom­mer fors­kar­na att de­talj­stu­de­ra hur fis­kar­nas be­te­en­den, hjär­nor och fy­sis­ka egen­ska­per för­änd­ras i takt med att de blir allt­mer stim­le­van­de.

– En av mi­na fa­vo­rit­hy­po­te­ser är att när man blir en stim­le­van­de fisk, så blir man in­di­vi­du­ellt kor­kad men kol­lek­tivt smart, sä­ger Niclas Kolm.

För­sö­ket sker i sam­ar­be­te med forskare vid Uppsa­la uni­ver­si­tet, varav Da­vid Sump­ter, pro­fes­sor i ma­te­ma­tik, och Kristi­aan Pelck­mans, in­for­ma­tions­tek­ni­ker, är nyc­kel­per­so­ner.

Aveln har på­gått un­der två gup­py­ge­ne­ra­tio­ner och ska fort­sät­ta yt­ter­li­ga­re en ge­ne­ra­tion. Re­sul­ta­ten ver­kar lo­van­de, be­rät­tar Niclas Kolm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.