PROTESTERADE MOT AVLATEN

Forskning & Framsteg - - Nu& Då -

Mar­tin Lut­her (1483– 1546) är en av Eu­ro­pas mest be­ty­dan­de te­o­lo­ger. Han var för­sam­lings­präst i Wit­ten­berg från 1514 och den 31 ok­to­ber 1517 spi­ka­de han upp si­na 95 tes­ter på slotts­kyr­kans port. Bak­grun­den var bland an­nat den skill­nad han upp­lev­de mel­lan Guds fria nåd och avlaten, det vill sä­ga den ka­tols­ka kyr­kans sätt att lö­sa nå­gon från synd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.