Var­för snur­rar rym­den?

Forskning & Framsteg - - Frågor Svar -

Vad är or­sa­ken till att allt ro­te­rar i uni­ver­sum – och är det så att al­la ga­lax­er ro­te­rar åt sam­ma håll? /Evert Tim­ha­gen

Man har no­ga un­der­sökt hur ga­lax­er ro­te­rar i den del av uni­ver­sum som vi kan ob­ser­ve­ra. Man fin­ner då att det in­te finns nå­gon ro­ta­tions­rikt­ning som do­mi­ne­rar.

Grun­den till ro­ta­tio­nen som vi ob­ser­ve­rar är sam­ma som grun­den till att det över­hu­vud ta­get finns ga­lax­er och ga­lax­ho­par. Or­sa­ken är de myc­ket små men väx­an­de ojämn­he­ter som fanns i uni­ver­sum ef­ter big bang. Om­rå­den i ma­te­ri­en som var li­tet tä­ta­re än ge­nom­snit­tet at­tra­he­ra­de and­ra lik­nan­de om­rå­den gra­vi­ta­tio­nellt. Vis­sa av des­sa smäl­te sam­man och ojämn­he­ter­na väx­te. När om­rå­den med li­tet stör­re tät­het smäl­ter ihop med varand­ra ut­an att träf­fa ”mitt på” så har vi fak­tiskt re­dan en ro­ta­tion som be­va­ras och blir snab­ba­re ju mer om­rå­det drar ihop sig. I fy­si­ka­lis­ka ter­mer be­va­ras rö­rel­se­mängdsmo­men­tet. Det är sam­ma pro­cess som ut­nytt­jas i en pi­ru­ett när dan­sa­ren drar ar­mar­na in­till krop­pen för att snur­ra for­ta­re.

På sam­ma sätt är det med stjär­nor. De star­tar som enor­ma omärk­ligt ro­te­ran­de moln, vars ro­ta­tions­has­tig­het ökar myc­ket kraf­tigt när de drar ihop sig.

Pla­ne­ter bil­das i de ro­te­ran­de ski­vor av gas och stoft som finns runt ny­bil­da­de stjär­nor. De föds där­för med sam­ma ro­ta­tions­rikt­ning som stjär­nan och ski­van har. /Bengt Ed­vards­son, ast­ro­nom, Uppsa­la uni­ver­si­tet

till­fäl­ligt öka mäng­den ­ko­rallsand som tillförs atol­ler­na, men på läng­re sikt in­ne­bär en minsk­ning av ko­rall­re­vens till­växt att även atol­ler­nas till­växt mins­kar.

Kiri­ba­ti på­ver­kas ock­så på and­ra sätt av kli­mat­för­änd­ring­ar­na – torr­pe­ri­o­der­na blir läng­re, vil­ket för­sva­gar växt­lig­he­ten och gör den mind­re mot­stånds­kraf­tig mot ovä­der, sam­ti­digt som stor­mar och or­ka­ner blir van­li­ga­re.

Även om vi sett att atol­ler har kun­nat hål­la jäm­na steg med hav­s­ni­vå­höj­ning­ar de se­nas­te de­cen­ni­er­na, och till och med vux­it, så kan vi allt­så in­te an­ta att det kom­mer att fort­sät­ta på sam­ma sätt fram­ö­ver. /Su­san­na Strömberg, ­forskare i ma­rin­bi­o­lo­gi, ­Gö­te­borgs uni­ver­si­tet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.