Att bäd­da för öns­kat be­slut

Forskning & Framsteg - - Frågor Svar -

Det pra­tas myc­ket om ­nud­ging nu – ibland med en ton av att det ska räd­da oss från så­väl pri­vat ohäl­sa som glo­bal upp­värm­ning. Men många då­li­ga be­slut fat­tar vi ju trots allt med­ve­tet och med viss be­stämd­het. Hur stor ­ef­fekt me­nar man att nud­ging kan få? /Lennart

Nud­ging är ett sätt att för­änd­ra män­ni­skors be­te­en­de ge­nom att man de­sig­nar själ­va be­sluts­si­tu­a­tio­nen. Inga be­slut­sal­ter­na­tiv tas bort, in­te hel­ler för­änd­rar man de ­eko­no­mis­ka in­ci­ta­men­ten – i stäl­let för­li­tar man sig på in­sik­ter från be­te­en­de­ve­ten­skap när man be­stäm­mer hur be­slu­tet, de oli­ka val­möj­lig­he­ter­na el­ler de möj­li­ga kon­se­kven­ser­na av be­slu­tet pre­sen­te­ras. En nud­ge kom­mer ald­rig att fun­ge­ra på nå­gon som in­te vill änd­ra sitt be­te­en­de, men för den som vill änd­ra sitt be­te­en­de kan en nud­ge ge ef­fekt, ex­em­pel­vis ge­nom att syn­lig­gö­ra ett spe­ci­fikt val el­ler sub­tilt på­min­na om var­för ett spe­ci­fikt be­te­en­de är önsk­värt.

Det är sant att många be­slut, som kan va­ra rent ut sagt då­li­ga för in­di­vi­den (el­ler för sam­häl­let i stort), fat­tas med­ve­tet. I des­sa fall kom­mer en nud­ge in­te att fun­ge­ra. Om vi är in­tres­se­ra­de av en för­änd­ring i des­sa fall krävs and­ra styr­me­del, ex­em­pel­vis skat­ter, sub­ven­tio­ner, re­gle­ring­ar el­ler ut­bild­ning. Vi vet dock att det skul­le va­ra bå­de svårt och kost­samt för sam­häl­let att en­bart för­li­ta sig på så­da­na mer tra­di­tio­nel­la styr­me­del för att åstad­kom­ma be­te­en­de­för­änd­ring­ar som krävs (ur ett folk­häl­so- el­ler mil­jö­per­spek­tiv). Där­för blir slut­sat­sen of­ta att nud­ging kan fun­ge­ra som ett väl­be­höv­ligt och ut­märkt kom­ple­ment till and­ra styr­me­del för att upp­nå be­te­en­de­för­änd­ring­ar, men att det in­te är en uni­ver­sal­lös­ning.

Ex­akt hur långt man kan kom­ma med nud­ging och hur det bäst bör kom­plet­te­ras med and­ra styr­me­del är för­stås en väl­digt in­tres­sant och ak­tu­ell frå­ga. Det är en av de frå­gor som sys­sel­sät­ter fors­kar­na in­om om­rå­det. /The­re­se Lin­dahl, dok­tor i na­tio­na­le­ko­no­mi, forskare vid Bei­jerin­sti­tu­tet för eko­lo­gisk eko­no­mi

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.