”Oli­ka de­lar av hjär­nan ­in­vol­ve­ras för oli­ka slags ­min­nen.”

Forskning & Framsteg - - Frågor Svar -

som ska ma­tas in. Det kan även hand­la om att lag­ra min­nes­re­pre­sen­ta­tio­ner för hur man slår en golfsving, fak­ta­kun­ska­per som hu­vud­stä­der el­ler epi­so­der såsom vad man gjor­de på sin se­nas­te se­mes­ter. Des­sa min­nen lag­ras in­te i en­skil­da hjärn­cel­ler el­ler spe­ci­fi­ka ”min­nes­om­rå­den”, ut­an oli­ka de­lar av hjär­nan in­vol­ve­ras för oli­ka slags min­nen.

Även för ett visst min­nes­sy­stem, som epi­so­diskt min­ne, är fle­ra oli­ka om­rå­den och po­pu­la­tio­ner av hjärn­cel­ler in­vol­ve­ra­de i min­ne­slag­ring­en. Ett se­mes­ter­min­ne, till ex­em­pel, kan in­vol­ve­ra många oli­ka in­tryck (syn, hör­sel, lukt, smak), och de de­lar av hjär­nan som vi an­vän­der för att re­gi­stre­ra des­sa sin­nes­in­tryck är även in­vol­ve­ra­de i min­ne­slag­ring­en. Här spe­lar även hipp­ocam­pus en vik­tig roll, som kopp­lar ihop de om­rå­den som är in­vol­ve­ra­de i att lag­ra min­net. Min­net kan där­med sä­gas fin­nas i kopp­ling­ar­na, sy­nap­ser­na, mel­lan de oli­ka nerv­cells­grup­per som är del av nät­ver­ket. På ett likar­tat sätt kan and­ra slags min­ne­slag­ring kopp­las till för­änd­ring­ar i för­bin­del­ser mel­lan nerv­cel­ler.

På se­na­re år har det på­vi­sats att nerv­cel­ler kan ny­bil­das i hjär­nan, bland an­nat i trak­ter­na kring hipp­ocam­pus. Så­dan ny­bild­ning av nerv­cel­ler kan san­no­likt bi­dra på ett po­si­tivt sätt till ny min­ne­slag­ring. Men ak­tu­ell forsk­ning ty­der även på att den kan bi­dra till att re­dan ska­pa­de min­nen glöms bort. /Lars Ny­berg, pro­fes­sor i psy­ko­lo­gi och neu­ro­ve­ten­skap, Umeå uni­ver­si­tet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.