TIPS / WEBB

Forskning & Framsteg - - Böcker -

Chat­ta med en ro­bot

Cle­ver­bot http://www.cle­ver­bot.com/ Cle­ver­bot är en ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens som kan chat­ta med be­sö­ka­re på nä­tet. I ett test trod­de 59,3 pro­cent av an­vän­dar­na att pro­gram­met var en män­ni­ska. Mot­sva­ran­de siff­ra när de fak­tiskt chat­ta­de med en verk­lig män­ni­ska var 63,3 pro­cent.

Värl­dens kon­flik­ter i fo­kus

Uppsa­la con­flict da­ta pro­gram http://ucdp.uu.se Uppsa­la uni­ver­si­tets kon­flikt­da­ta­bas ci­te­ras av forskare över he­la värl­den. Via de­ras in­ter­ak­ti­va världs­kar­ta går det att för­dju­pa sig i de­tal­jer om de se­nas­te de­cen­ni­er­nas kon­flik­ter jor­den runt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.