Den roc­kan­de ­ ka­ka­du­an

Forskning & Framsteg - - Hjärnbruk -

Den au­stra­li­en­sis­ka palmka­ka­du­an har vi­sat sig ha en mu­si­ka­lisk åd­ra: Den kan ska­pa och hål­la en sta­dig rytm, en­ligt en ny stu­die. De fif­fi­ga fåg­lar­na an­vän­der sig av gre­nar och frökaps­lar som trum­pin­nar för att fram­fö­ra trumso­lon. Det är det förs­ta dju­ret från­sett människan som be­vis­li­gen an­vänt in­stru­ment. I lik­het med vå­ra rock­band ac­kom­pan­je­rar även pa­pe­goj­ha­nar sitt trum­man­de med sång och upp­bur­ra­de färg­gla­da kind- och hu­vud­fjäd­rar. Men vad tror fors­kar­na att syf­tet med den­na mu­si­ka­lis­ka upp­vis­ning är?

A En lek som unga fåg­lar ­sys­sel­sät­ter sig med.

B En upp­vakt­nings­ri­tu­al för ­pa­pe­goj­ho­nor.

C En ag­gres­siv kamp om ­ter­ri­to­ri­um. Av Ma­ria Alm­bro

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.