Kär­leks­rop för dö­va öron

Forskning & Framsteg - - Intro -

Mi­ni­a­tyr­gro­dan Brachy­cep­ha­lus pi­tanga har ett hög­fre­kvent lock­rop som var­ken ho­nor­na el­ler han­nar­na kan hö­ra. Gro­dans in­ne­rö­ra sak­nar näm­li­gen de struk­tu­rer som krävs för att upp­fat­ta ljud med höga fre­kven­ser. Fors­kar­na bakom upp­täck­ten tror att lock­ro­pen har spe­lat ut sin roll, då ar­ten har an­pas­sats till att i stäl­let kom­mu­ni­ce­ra med färg och rö­rel­ser. Att ge ifrån sig onö­di­ga ljud bor­de öka ris­ken för att upp­täc­kas av rov­djur. Men ar­ten är ex­tremt gif­tig, vil­ket kan bi­dra till att lock­ro­pen fort­fa­ran­de le­ver kvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.