Väl­ut­bil­da­de le­ver läng­re

Två tren­der präg­lar me­del­livs­läng­dens ­ut­veck­ling i Sve­ri­ge: Skill­na­den mins­kar mel­lan män och kvin­nor samt ökar mel­lan hög- och låg­ut­bil­da­de.

Forskning & Framsteg - - Nu& Då -

I bör­jan av 1970-ta­let ha­de Sve­ri­ge värl­dens högs­ta me­del­livs­längd. Se­dan dess har vi pas­se­rats av fle­ra and­ra län­der. Men me­del­livs­läng­den ökar fort­fa­ran­de..

Ök­ning­en ser dock oli­ka ut för oli­ka grup­per, rap­por­te­rar Sta­tis­tis­ka central­by­rån. Se­dan 1980 har män­nens för­vän­ta­de me­del­livs­längd ökat med näs­tan åt­ta år och kvin­nor­nas med drygt fem år. Men kvin­nor le­ver fort­fa­ran­de läng­re än män – den för­vän­ta­de livs­läng­den är 84 år för kvin­nor och 80,5 år för män.

Sam­ti­digt som skill­na­der­na mel­lan män och kvin­nor mins­kar så ökar klyf­tan mel­lan män­ni­skor med oli­ka ut­bild­ningsni­vå – och den klyf­tan är be­tyd­ligt stör­re. De som har ef­ter­gym­na­si­al ut­bild­ning le­ver i ge­nom­snitt mer än fem år läng­re än de med en­bart för­gym­na­si­al ut­bild­ning, räk­nat från 30 års ål­der. Se­dan 2010 har den­na skill­nad ökat med mer än ett halv­år.

Hög­ut­bil­da­de kvin­nor har allt­så fort­fa­ran­de all­ra längst liv, men de som ökar sin livs­längd snab­bast är de hög­ut­bil­da­de män­nen. Av Hen­rik Hö­jer

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.