BIRKAKRIGARE VAR EN KVIN­NA

Forskning & Framsteg - - Nu& Då - Av Hen­rik Hö­jer

Ett fynd från Bir­ka som man länge trott va­ra en fram­gångs­rik man­lig kri­ga­re vi­sar sig nu va­ra en kvin­na.

Grav­plat­sen i vi­kinga­sam­häl­let Bir­ka i Mä­la­ren gräv­des ut på 1880-ta­let och man trod­de ore­flek­te­rat att den in­ne­höll en man­lig kri­ga­re, ef­tersom gra­ven in­ne­hål­ler va­pen. Nu har en dna-ana­lys vi­sat att per­so­nen var en kvin­na.

– Det är en pro­mi­nent pla­ce­rad grav på Bir­ka från ti­digt 900-tal som lig­ger nä­ra en sam­ti­da gar­ni­son och Bir­kas borg, be­rät­tar To­run Zachris­son, do­cent i arkeologi vid Stock­holms uni­ver­si­tet och en av fors­kar­na som har ana­ly­se­rat fyn­den.

– Det finns inga tra­di­tio­nellt kvinn­li­ga fö­re­mål i gra­ven, ut­an det ser ut som en fullt ut­rus­tad kri­ga­re med svärd, sköld, kniv och pil­spet­sar. Hon är be­gravd med två häs­tar och hon har till och med en ty­piskt man­lig mös­sa. Det en­da som skul­le kun­na tol­kas som li­te ud­da är att de två häs­tar­na är en hingst och ett sto. Det bru­kar va­ra hings­tar i man­li­ga kri­gar­gra­var.

Ana­ly­ser av iso­to­per vi­sar att kvin­nan san­no­likt in­te väx­te upp på Bir­ka.

– En­ligt vå­ra än så länge rätt grova skatt­ning­ar av iso­to­per så ver­kar hon ha växt upp sö­der om Bir­ka, kanske i söd­ra Sve­ri­ge, sä­ger To­run Zachris­son.

I gra­ven finns även ett bräd­spel, vil­ket kun­de an­vän­das som stra­te­gi­spel.

– Det är ett fö­re­mål som pas­sar för en per­son som övat på att tän­ka tak­tiskt i strid.

Hur van­ligt var det med kvinn­li­ga vi­king­ar?

– Vi tror att det­ta var­ken var unikt el­ler van­ligt. Tro­li­gen ha­de hon en hög so­ci­al po­si­tion i kraft av att hon till­hör­de en för­näm ätt, sä­ger To­run Zachris­son.

Stu­di­en är pub­li­ce­rad i Ame­ri­can Jour­nal of Phy­si­cal Ant­hro­po­lo­gy.

Il­lust­ra­tion av hur gra­ven såg ut vid ­ut­gräv­ning­en, från 1889.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.