Slut på sam­ar­be­te med Nord­ko­rea

Po­li­tisk mis­sil­kris och kärn­va­pen­hot till trots tar Uppsa­la uni­ver­si­tet emot nord­ko­re­ans­ka gäst­stu­den­ter. Frå­gan är om ut­by­tet väger tyng­re än ris­ken för att de­ras kun­skap gyn­nar Nord­ko­re­as mi­li­tär.

Forskning & Framsteg - - Nu& Då -

Det är hårda ti­der för Nord­ko­re­as en­da pri­va­ta uni­ver­si­tet, Pyon­gy­ang uni­ver­si­ty of sci­ence and te­ch­no­lo­gy (PUST). I vå­ras grep den kom­mu­nis­tis­ka re­gi­men två av dess med­ar­be­ta­re – bå­da ame­ri­ka­ner med ko­re­ansk bak­grund – och an­kla­ga­de dem för ”fi­ent­li­ga hand­ling­ar” mot sta­ten.

Den se­nas­te ti­dens mis­sil­kris in­ne­bär yt­ter­li­ga­re pröv­ning­ar. Uni­ver­si­te­tet drivs i hu­vud­sak med stöd från krist­na kyr­kor i väst, och un­ge­fär hälf­ten av de när­ma­re 80 lä­rar­na är från USA. Ny­li­gen för­bjöd USA:S re­ge­ring ame­ri­kans­ka med­bor­ga­re att re­sa in i Nord­ko­rea, vil­ket har or­sa­kat akut lärar­brist på PUST.

Uppsa­la uni­ver­si­tet star­ta­de ett sam­ar­be­te med Nord­ko­rea år 2014. Tre nord­ko­re­ans­ka mas­ters­stu­den­ter har åter­vänt hem ef­ter ett år i Sve­ri­ge. Just nu be­fin­ner sig två bi­o­lo­ger från PUST i Uppsa­la. De kom­mer att få av­slu­ta si­na dok­to­rand­stu­di­er in­nan det på­gåen­de sam­ar­be­tet planen­ligt tar slut näs­ta som­mar. Men nå­gon fort­sätt­ning finns in­te i sik­te.

– I dag miss­tän­ker jag att Uppsa­la uni­ver­si­tet in­te skul­le skri­va nå­got av­tal med Nord­ko­rea, sä­ger Ul­ri­ca Ou­li­ne, in­ter­na­tio­nell hand­läg­ga­re på Uppsa­la uni­ver­si­tet.

Sam­ar­be­tet med Nord­ko­rea rym­mer en tyd­lig mål­kon­flikt. Stöd till hög­re ut­bild­ning kan le­da till in­ter­na­tio­nel­la kon­tak­ter som gyn­nar fred och för­so­ning, en­ligt ett of­fi­ci­ellt ut­ta­lan­de från PUST. Sam­ti­digt var­nar kri­ti­ker för att in­gen­jö­rer med en ex­a­men från PUST dras in i den mi­li­tä­ra in­du­stri som Nord­ko­re­as re­gim an­vän­der för att ho­ta om­värl­den.

Uni­ver­si­te­tet lig­ger strax sö­der om Nord­ko­re­as hu­vud­stad Pyon­gy­ang. Idén föd­des un­der en tid av när­man­de mel­lan Nord- och Syd­ko­rea i bör­jan av sek­let. Po­li­tisk oro och ett kärn­va­pen­test år 2006 för­se­na­de pla­ner­na. Den förs­ta års­kul­len av fem­tio stu­den­ter bör­ja­de år 2010. Med ti­den har PUST vux­it och har nu­me­ra om­kring 450 stu­den­ter på grund­ni­vå och 90 fors­kar­stu­de­ran­de. Un­der­vis­ning­en sker i hu­vud­sak på eng­els­ka och har tre oli­ka in­rikt­ning­ar: da­ta­tek­nik, jord­bruk och livs­ve­ten­ska­per samt in­ter­na­tio­nel­la fi­nan­ser och le­dar­skap.

Uni­ver­si­te­tet har två rek­to­rer, en nord­ko­re­an och en ame­ri­kan med syd­ko­re­ansk bak­grund. De för­val­tar en bud­get som i hu­vud­sak be­står av kris­tet bi­stånd – för­vå­nan­de med tan­ke på att Nord­ko­rea är en ate­is­tisk stat som i prak­ti­ken sak­nar re­li­gi­ons­fri­het. Det märks inga tec­ken på att lä­ra­re för­sö­ker spri­da kris­ten­do­men i den dag­li­ga verk­sam­he­ten, en­ligt Ul­ri­ca Ou­li­ne, som be­sök­te PUST för tre år se­dan.

– Nej, nej. Det får de ab­so­lut in­te gö­ra. I klass­rum­men häng­er de van­li­ga por­trät�ten på den Sto­re le­da­ren och den Kä­re le­da­ren, sä­ger hon. Av Per Snaprud

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.