Små­sys­kon har säm­re hälsa

Sto­ra­sys­ter el­ler lil­le­bror? Det på­ver­kar häl­san – ju se­na­re i sys­konska­ran, desto stör­re risk att ham­na på sjuk­hus.

Forskning & Framsteg - - Människan -

Fle­ra stu­di­er har vi­sat att små­sys­kon i ge­nom­snitt har det säm­re för­spänt, de har till ex­em­pel säm­re be­tyg och läg­re lön än si­na äld­re sys­kon. Nu vet vi att små­sys­kon även har säm­re hälsa.

– Vå­ra re­sul­tat styr­ker den­na ge­ne­rel­la in­sikt, sä­ger He­le­na Sva­le­ryd, fors­ka­re i na­tio­na­le­ko­no­mi vid Uppsa­la uni­ver­si­tet och en av fors­kar­na bakom stu­di­en.

Som mått på hälsa har fors­kar­na ut­gått från bar­nens be­hov av sjuk­hus­vård från föd­seln upp till 24 års ål­der. Det vi­sa­de sig att först­föd­da har nå­got säm­re hälsa vid föd­seln, men ef­ter det förs­ta lev­nads­å­ret vän­der det. Där­ef­ter är det i stäl­let små­sys­ko­nen som lö­per stör­re risk att ham­na på sjuk­hus. I ton­å­ren har det and­ra och tred­je bar­net 14 re­spek­ti­ve 20 pro­cents hög­re risk att be­hö­va sjuk­hus­vård än det först­föd­da. Det hand­lar om allt från ytt­re ska­dor och för­gift­ning­ar till själv­ska­de­be­te­en­de, psy­kisk ohäl­sa och al­ko­hol­miss­bruk. Ju fler sto­ra­sys­kon, desto stör­re är ef­fek­ten.

Ef­tersom just ska­dor och för­gift­ning­ar är ex­tra van­ligt kan för­kla­ring­en en­ligt fors­kar­na va­ra den så kal­la­de ”ut­späd­nings­hy­po­te­sen” – att för­äld­rar har be­grän­sat med tid för si­na barn.

– Vi tror att det främst hand­lar om minskad för­äld­ra­till­syn vid stör­re sys­konska­ror, sä­ger He­le­na Sva­le­ryd.

Fors­kar­na har in­te sett någ­ra köns­skill­na­der, var­ken när det gäl­ler sys­konska­rans köns­mäs­si­ga sam­man­sätt­ning el­ler de barn som be­hö­ver vård. Möd­rar­nas ut­bild­ningsni­vå på­ver­kar in­te hel­ler re­sul­ta­tet.

Stu­di­en byg­ger på al­la barn som föd­des i Sve­ri­ge 1968–2005 och som har minst ett sys­kon. In­for­ma­tion om sjuk­hus­vård finns för åren 1987–2010. Ana­ly­sen har ge­nom­förts av fors­ka­re i na­tio­na­le­ko­no­mi vid Uppsa­la uni­ver­si­tet och vid In­sti­tu­tet för ar­bets­mark­nads- och ut­bild­nings­po­li­tisk ut­vär­de­ring. Av Hen­rik Hö­jer

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.