TÖRST SLÄCKS MED LJUS

Forskning & Framsteg - - Människan - Av Per Snaprud

Ett om­rå­de på hjär­nans un­der­si­da som kal­las hy­po­ta­lamus bi­drar till att re­gle­ra väts­ke­ba­lan­sen i krop­pen. Det­ta har va­rit känt se­dan mit­ten av för­ra sek­let. Nu har fors­ka­re i USA kopp­lat käns­lan av törst till en spe­ci­fik typ av nerv­cel­ler. Upp­täck­ten vi­sar hur en livsvik­tig drift bott­nar i klart av­grän­sa­de nerv­kret­sar.

Fors­kar­na an­vän­de en me­tod som kal�las op­to­ge­ne­tik. Den gör det möj­ligt att sty­ra ak­ti­vi­te­ten hos ut­val­da nerv­cel­ler i re­al­tid med la­ser­ljus via en fi­ber­ka­bel in i hjär­nan. När fors­kar­na däm­pa­de ak­ti­vi­te­ten i en viss typ av cel­ler hos en törs­tig mus slu­ta­de den att dric­ka. När de i stäl­let öka­de ak­ti­vi­te­ten skyn­da­de mu­sen till när­mas­te vat­ten­skål, även om den nyss ha­de druc­kit.

Möss som fick chan­sen val­de att tryc­ka på en pe­dal för att stänga av den la­ser­styr­da ak­ti­ve­ring­en av si­na ”törst-cel­ler”. Det be­ty­der att mös­sen ogil­lar käns­lan av törst, en­ligt en av fors­kar­na bakom stu­di­en, psy­ki­a­tri­kern Karl Deis­se­roth:

– Be­te­en­det vitt­nar om att dju­ret ak­tivt und­vi­ker till­stån­det, obe­ro­en­de av hur myc­ket det har druc­kit.

Re­sul­ta­ten är pub­li­ce­ra­de i Sci­ence.

En fi­be­rop­tisk ka­bel le­der in ljus i mu­sens hjär­na. Lju­set styr ut­val­da nerv­cel­ler som har gen­mo­di­fi­e­rats för att va­ra ljus­käns­li­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.