Rov­fis­kar och tång ger fris­ka­re mil­jö i Ös­ter­sjön

Ett stort forsk­nings­pro­jekt i Ös­ter­sjön vi­sar att star­ka rov­fisk­be­stånd och tät bot­ten­ve­ge­ta­tion ­sam­ver­kar i en po­si­tiv spi­ral, som ger bätt­re vat­ten­kva­li­tet och fris­ka­re havsmil­jö.

Forskning & Framsteg - - Miljö -

Sto­ra de­lar av Ös­ter­sjön li­der i dag av en över­göd­ning, som ger grum­li­ga­re vat­ten och bott­nar där växt­lig­he­ten do­mi­ne­ras av fin­trå­di­ga al­ger. Sam­ti­digt finns det fort­fa­ran­de kust­om­rå­den där vattnet är kla­ra­re och bot­ten täcks av blåstång, ål­na­te el­ler an­nan stör­re bot­ten­ve­ge­ta­tion.

Nu vi­sar ett nytt forsk­nings­pro­jekt att just bot­ten­ve­ge­ta­tio­nen har en vik­tig be­ty­del­se för vat­ten­kva­li­te­ten i grun­da kust­om­rå­den. Forsk­ning­en vi­sar även att ett starkt rov­fisk­be­stånd ger för­ut- sätt­ning­ar för ut­bredd bot­ten­ve­ge­ta­tion.

Bi­trä­dan­de lek­tor Jo­han Eklöf har lett forsk­nings­pro­jek­tet Plant­fish, som ge­nom­fört prov­tag­ning­ar i 32 vi­kar från Fors­mark till Val­de­marsvik.

– I stu­di­en ser vi ett starkt sam­band mel­lan rov­fisk, bot­ten­väx­ter och vat­ten­kva­li­tet. Det­ta pe­kar på att de ef­fek­ter vi ti­di­ga­re kon­sta­te­rat i små la­bo­ra­to­ri­e­ex­pe­ri­ment ock­så har en be­ty­del­se i fak­tis­ka eko­sy­stem, sä­ger Jo­han Eklöf.

Fors­kar­na tror att des­sa sam­band och ef­fek­ter in­ne­bär att det kan ska­pas två oli­ka jäm­viktslä­gen i de grun­da vi­kar­na. I det ena jäm­viktslä­get sker en po­si­tiv för­stärk­ning mel­lan rov­fisk och bot­ten­ve­ge­ta­tion. I det and­ra ska­pas en ne­ga­tiv spi­ral – till ex­em­pel om rov­fis­ken mins­kar till följd av fis­ke, säl el­ler skarv – vil­ket ger fler fin­trå­di­ga al­ger, fär­re bot­ten­väx­ter, säm­re vat­ten­kva­li­tet och än­nu fär­re rov­fis­kar.

– Vi tror att den­na hy­po­tes kan bi­dra till att för­kla­ra att eko­sy­ste­mens sta­tus va­ri­e­rar så myc­ket mel­lan oli­ka vi­kar, där den ena vi­ken in­te är den and­ra lik, sä­ger Jo­han Eklöf.

Jo­han Eklöf tyc­ker att re­sul­ta­ten ger an­led­ning att upp­märk­sam­ma bå­de bot­ten­väx­ter och rov­fis­kar i för­valt­ning­en av Ös­ter­sjön.

– Längs de­lar av Ös­ter­sjö­kus­ten har rov­fisk­be­stån­den mins­kat. Det är vik­tigt att ta re­da på vil­ken mil­jöåt­gärd som bäst främ­jar rov­fisk­be­stån­den på sikt.

Den­na frå­ga har Havs- och vat­ten­myn­dig­he­ten och läns­sty­rel­ser­na nu fått i upp­drag att un­der­sö­ka. Bland an­nat på­går en ut­red­ning om huruvi­da reg­ler­na för sport­fis­ke mås­te änd­ras, och om fis­ke­fre­da­de om­rå­den kan va­ra en åt­gärd för bätt­re mil­jö i Ös­ter­sjön. Av Jo­han Lundberg

SÅ FUN­GE­RAR DEN PO­SI­TI­VA SPIRALEN

Ett starkt be­stånd av rov­fis­kar som gäd­da och ab­bor­re hål­ler ne­re mäng­den små­fisk som äter djur­plank­ton och be­tan­de små­kryp, ex­em­pel­vis tång­mär­lor och snäc­kor.

Det le­der till ökad mängd djur­plank­ton, som i sin tur äter växt­plank­ton och fin­trå­di­ga al­ger.

När mäng­den växt­plank­ton och fin­trå­di­ga al­ger mins­kar ska­pas för­ut­sätt­ning­ar för livs­kraf­ti­ga och tä­ta be­stånd av bot­ten­väx­ter, som blåstång och ål­na­te, sam­ti­digt som vattnet blir kla­ra­re.

Bot­ten­väx­ter­na gyn­nas av ett kla­ra­re vat­ten, men bi­drar även själ­va till för­bätt­rad vat­ten­kva­li­tet, ge­nom att ta upp när­sal­ter och där­i­ge­nom kon­kur­re­ra med växt­plank­ton. Med hjälp av si­na röt­ter sta­bi­li­se­rar bot­ten­väx­ter­na dess­utom mju­ka bott­nar och för­hind­rar att par­tik­lar virv­lar upp, vil­ket ger än­nu kla­ra­re vat­ten.

En tät bot­ten­ve­ge­ta­tion ska­par bätt­re skydd för rov­fiskyng­el, vil­ket i sin tur ger för­ut­sätt­ning­ar för ett än­nu starkare rov­fisk­be­stånd, som hål­ler ne­re mäng­den små­fisk – och så vi­da­re.

Rov­fis­kar­nas jakt hjäl­per sto­ra bot­ten­väx­ter att le­va i Ös­ter­sjön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.