Den nya koc­ken är en 3D-skri­va­re

Ge­nom att skri­va ut mål­ti­der­na med en 3D-skri­va­re kan me­nyn skräd­dar­sys ut­i­från pa­ti­en­ter­nas in­di­vi­du­el­la be­hov. Snart ska tek­ni­ken tes­tas på Ål­borgs uni­ver­si­tets­sjuk­hus i Dan­mark.

Forskning & Framsteg - - Teknik -

Maten från sjuk­hu­sens storkök pas­sar in­te al­la pa­ti­en­ter. Vis­sa har svårt att sväl­ja me­dan and­ra har då­lig ap­tit el­ler spe­ci­fi­ka be­hov av nä­rings­äm­nen, vi­ta­mi­ner och mi­ne­ra­ler.

Ett nytt danskt forsk­nings­pro­jekt ut­veck­lar där­för en 3D-skri­va­re som kan skri­va ut in­di­vi­dan­pas­sa­de mål­ti­der.

– Var­je pa­ti­ent kan få mat med rätt nä­rings­in­ne­håll, smak och kon­si­stens. Vik­tigt är ock­så att den är god, sä­ger pro­jekt­le­da­ren Mia Fi­il­søe Fal­ke­borg vid Tek­no­lo­gisk in­sti­tut i År­hus.

För­u­tom en avan­ce­rad prin­ter för mål­ti­der ska fors­kar­na ut­veck­la nya in­gre­di­en­ser. Dess­utom mås­te de fun­de­ra över hur och var maten ska lag­ras, samt hy­gi­e­nen kring ut­skrif­ter­na.

Tek­ni­ken ska tes­tas på Ål­borgs uni­ver­si­tets­sjuk­hus för pa­ti­en­ter som har svårt att sväl­ja van­lig mat och där­med ris­ke­rar att bli un­der­när­da. Ge­nom blod­prov kan lä­kar­na se vil­ka vi­ta­mi­ner och mi­ne­ra­ler pa­ti­en­ten be­hö­ver och på så vis kom­plet­te­ra den me­di­cins­ka be­hand­ling­en med in­di­vi­dan­pas­sad mat.

Tek­no­lo­giskt in­sti­tut har bör­jat ex­pe­ri­men­te­ra med att skri­va ut mo­rotspuré i oli­ka möns­ter från en 3D-skri­va­re av­sedd för plast. Den nya, mer avan­ce­ra­de skri­va­ren för sjuk­hus­bruk kom­mer att kun­na skri­va ut fle­ra in­gre­di­en­ser sam­ti­digt och även mixa, vär­ma och ky­la maten.

Projektet kom­mer att på­går i fy­ra år och har en bud­get på 20 mil­jo­ner dans­ka kro­nor. För­u­tom Tek­no­lo­giskt in­sti­tut och Ål­borgs uni­ver­si­tets­sjuk­hus del­tar uni­ver­si­te­ten i År­hus och Kö­pen­hamn, samt fle­ra fö­re­tag. Av Ma­rie Alp­man

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.