Jord­bru­ka­ren kan läm­na åkern

Fors­ka­re i Storbritannien har ut­veck­lat tek­nik för ett au­to­ma­ti­se­rat jord­bruk. Nu har den förs­ta skör­den bär­gats.

Forskning & Framsteg - - Teknik -

Från sådd till skörd ut­an att bon­den ens sät­ter sin fot på åkern – det var må­let när en grupp fors­ka­re vid brit­tis­ka Har­per Adams uni­ver­si­ty star­ta­de projektet Hands free hecta­re i no­vem­ber för­ra året.

En själv­kö­ran­de trak­tor har plöjt och sått ett fält på en hek­tar. Drö­na­re har över­va­kat plan­tor­na så att göd­ning, be­vatt­ning och be­sprut­ning kun­nat sät­tas in vid be­hov. Sä­dens mog­nad över­va­ka­des med en drö­na­re som flög ut och tog pro­ver.

I hös­tas bär­ga­des skör­den av en au­to­ma­tisk skör­de­trös­ka, to­talt 4,6 ton korn. Där­med kun­de fors­kar­na fi­ra. Nu vill de ut­veck­la tek­ni­ken yt­ter­li­ga­re.

Själv­kö­ran­de trak­to­rer är egent­li­gen ing­en ny­het – och jord­bru­ket har länge gått mot en ökad grad av au­to­ma­ti­se­ring. Men det här är förs­ta gång­en som samt­li­ga steg skett ut­an mänsk­lig in­bland­ning på själ­va åkern.

En­ligt fors­kar­na bakom projektet le­der de allt stör­re jord­bruks­ma­ski­ner­na till pro­blem med bland an­nat kom­pak­te­ring av jor­den. Där­för an­vän­de de i stäl­let re­la­tivt små ma­ski­ner som bygg­des om för att kun­na kö­ra au­to­nomt.

I fram­ti­den kan grup­per av trak­to­rer och skör­da­re skö­ta ar­be­tet på åkern. Då får bön­der­na en ny roll.

– I stäl­let för att sit­ta i trak­torn och kö­ra fram och till­ba­ka över ett fält blir de jord­bruks­a­na­ly­ti­ker som nog­grant över­va­kar grö­dor­na och styr över en flot­ta av själv­kö­ran­de ma­ski­ner och jord­bruks­ro­bo­tar, för­kla­rar Kit Frank­lin, vid Har­per Adams uni­ver­si­ty.

Ste­fan Eric­son på Hög­sko­lan i Skövde, som fors­kar om själv­kö­ran­de ro­bo­tar in­om jord­bru­ket, ser ock­så en fram­tid där bå­de väg­for­don och jord­bruks­ma­ski­ner blir helt au­to­ma­tis­ka.

– Vi män­ni­skor kom­mer att över­va­ka och re­pa­re­ra. Jäm­för till ex­em­pel med hur ro­bot­gräs­klip­pa­re tar hand om vå­ra gräs­mat­tor i dag. Av Ma­rie Alp­man

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.