NY TYP AV BROM­SAR GER RE­NA­RE LUFT

Forskning & Framsteg - - Teknik - Av Ma­rie Alp­man

Var­je in­broms­ning med bi­len alst­rar små par­tik­lar som virv­lar ut i luf­ten vi an­das. De fri­görs från bå­de ski­va och be­lägg när broms­be­läg­gen trycks mot broms­ski­van.

Brom­sar­na står för 8–27 pro­cent av de to­ta­la par­ti­kel­ut­släp­pen från bil­tra­fi­ken i Eu­ro­pa när det gäl­ler de rik­tigt små par­tik­lar­na, med en di­a­me­ter på tio mikro­me­ter el­ler mind­re. Att det in­te går att ange en mer ex­akt siff­ra be­ror på att om­rå­det är då­ligt ut­fors­kat.

– Det är be­tyd­ligt enkla­re att mä­ta ut­släp­pen som kom­mer ut ur av­gas­rö­ret, och där har lag­stift­ning­en tving­at ner ut­släp­pen. Mot­sva­ran­de krav sak­nas än så länge för brom­sar, sä­ger Ulf Olofs­son, pro­fes­sor i tri­bo­lo­gi på Kung­li­ga tek­nis­ka hög­sko­lan i Stock­holm.

Hans fors­kar­grupp har in­om Eu-projektet Rebra­ke ut­veck­lat nya me­to­der för att mä­ta par­ti­kel­ut­släpp från skiv­brom­sar. Till­sam­mans med fors­ka­re vid uni­ver­si­te­tet i ita­li­ens­ka Tren­to och fö­re­ta­get Brem­bo, som säl­jer broms­sy­stem, har Kth-fors­kar­na ock­så ut­veck­lat nya brom­sar som kan mins­ka ut­släp­pen av små par­tik­lar med upp till 65 pro­cent.

De nya brom­sar­na fun­ge­rar som van­li­ga brom­sar, men ski­van har här­dats och broms­be­läg­gens ke­mis­ka sam­man­sätt­ning har änd­rats så att de släp­per ifrån sig fär­re små par­tik­lar.

Näs­ta steg är att ut­veck­la en me­tod för att sam­la in bromspar­tik­lar från bi­lar i tra­fik. Ett an­nat mål är att ut­veck­la stöd till bil­fö­ra­re för att mi­ni­me­ra ut­släp­pen.

Ulf Olofs­sons tips till de bil­fö­ra­re som re­dan nu vill mins­ka si­na par­ti­kel­ut­släpp är att brom­sa så mjukt som möj­ligt:

– Vår forsk­ning vi­sar att tem­pe­ra­tu­ren är av­gö­ran­de. Ju var­ma­re brom­sar­na blir, desto fler par­tik­lar släp­per de ifrån sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.