De er­sät­ter ovanlig me­tall med van­ligt kol

Vå­ra mo­bil­te­le­fo­ner in­ne­hål­ler en mängd säll­syn­ta me­tal­ler som of­ta ut­vinns un­der slav­lik­nan­de för­hål­lan­den i till ex­em­pel Kon­go-kins­ha­sa. Nu har fors­ka­re vid Chal­mers vi­sat att fle­ra av des­sa me­tal­ler kan er­sät­tas med van­ligt kol.

Forskning & Framsteg - - Teknik -

Mo­bi­ler, da­to­rer och and­ra var­dags­pro­duk­ter in­ne­hål­ler ovan­li­ga me­tal­ler som gal­li­um, tan­tal, ger­ma­ni­um och in­di­um. Des­sa me­tal­ler är svå­ra att ut­vin­na och an­vänds för att fi­nan­si­e­ra väp­na­de stri­der till ex­em­pel i Kon­go-kins­ha­sa. De är dess­utom svå­ra att åter­vin­na.

Men på sikt kan de här ovan­li­ga me­tall­er­na by­tas ut mot ett av vå­ra van­li­gas­te grun­däm­nen: kol. Ric­kard Ar­vids­son och Björn San­dén, fors­ka­re i mil­jö­sys­te­ma­na­lys på Chal­mers tek­nis­ka hög­sko­la i Gö­te­borg, vi­sar i en ny stu­die i tid­skrif­ten Jour­nal of Cle­a­ner Pro­duc­tion att 13 av 14 un­der­sök­ta ovan­li­ga me­tal­ler på sikt kan by­tas ut mot oli­ka kol­na­no­ma­te­ri­al.

– Ut­veck­ling­en har nått oli­ka långt för oli­ka me­tal­ler och tillämp­ning­ar, men i vis­sa fall, som för in­di­um och gal­li­um, är re­sul­ta­ten väl­digt lo­van­de, sä­ger Rick- ard Ar­vids­son, do­cent vid av­del­ning­en Mil­jö­sys­te­ma­na­lys på in­sti­tu­tio­nen för tek­ni­kens eko­no­mi och or­ga­ni­sa­tion på Chal­mers.

Ge­nom att grans­ka pa­tent och forsk­nings­ar­tik­lar har de kart­lagt ut­veck­ling­en av kol­na­no­ma­te­ri­a­len gra­fen, ful­le­re­ner samt kol­na­no­rör. Al­la tre upp­vi­sar egen­ska­per som är ty­pis­ka för me­tal­ler, ex­em­pel­vis god led­nings­för­må­ga och styr­ka.

– När det till ex­em­pel gäl­ler gra­fen lyfts det stän­digt fram vil­ka nya, häf­ti­ga sa­ker man kan gö­ra, som bätt­re och snab­ba­re elekt­ro­nik. Vi vill i stäl­let lyf­ta fram re­surs­per­spek­ti­vet, sä­ger Ric­kard Ar­vids­son.

Hur lång tid det kan kom­ma att ta in­nan kol­ma­te­ri­a­len kan er­sät­ta elek­tro­der i elekt­ro­nik, pla­ti­na i ka­ta­ly­sa­to­rer el­ler gal­li­um i halv­le­da­re kan Ric­kard Ar­vids­son in­te sva­ra på.

Han sä­ger att det ock­så be­hövs mer forsk­ning för att stu­de­ra ma­te­ri­a­lens mil­jöpå­ver­kan ur ett livscy­kel­per­spek­tiv, det vill sä­ga he­la vägen från gru­va till åter­vin­ning.

Vil­ket var då det äm­ne som in­te kan ­by­tas ut mot kol­na­no­ma­te­ri­al, en­ligt fors­kar­nas ge­nom­gång? Jo, guld i smyc­ken. Av Ma­rie Alp­man

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.