UT­SLÄPP FRÅN MA­SUGN BLIR FARTYGSBRÄNSLE

Forskning & Framsteg - - Teknik -

l Vät­gas är in­te en­da ­sät­tet att mins­ka kol­di­ox­id­ut­släp­pen i stålindustrin. I Luleå ska ga­sen från ma­sug­nen ­för­vand­las till me­ta­nol som ska dri­va far­tyg.

Rest­ga­ser­na från ma­sug­nen in­ne­hål­ler sto­ra mäng­der kol­di­ox­id, men även kol­mo­nox­id, vät­gas och kväv­gas. I dag an­vänds ga­ser­na för el- och vär­me­pro­duk­tion.

– Nu vill vi an­vän­da ga­sen in­te ba­ra till vär­me ut­an ock­så för att till­ver­ka bräns­le, sä­ger Mag­nus Lun­dqvist, på forsk­nings­in­sti­tu­tet Swerea Me­fos i Luleå.

Där le­der han två EU­pro­jekt som går ut på att skil­ja ut kol­di­ox­i­den ur ma­sugns­ga­sen och om­vand­la den till me­ta­nol.

En pi­lotan­lägg­ning för att skil­ja ut kol­di­ox­i­den har just in­vigts och de förs­ta för­sö­ken sker un­der oktober. Rest­ga­ser­na som an­vänds kom­mer från SSAB:S sto­ra ma­sugn via en 640 me­ter lång led­ning. Tek­ni­ken är ut­veck­lad i Ne­der­län­der­na och byg­ger på ett ka­ta­ly­tiskt ma­te­ri­al, som om­vand­lar ma­sugns­ga­sen till vät­gas och sam­ti­digt fång­ar in kol­di­ox­i­den.

– Det nya är att de två pro­ces­ser­na sker sam­ti­digt och ba­ra krä­ver hälf­ten så myc­ket ener­gi som da­gens bäs­ta tek­nik för att fånga in kol­di­ox­id. Det gör att det ock­så blir bil­li­ga­re, sä­ger Mag­nus Lun­dqvist.

Vät­ga­sen sam­las in för sig och kan se­dan an­vän­das för att till­sam­mans med kol­di­ox­i­den bil­da me­ta­nol. Den ex­tra vät­gas som be­hövs ska till­ver­kas med hjälp av elekt­ro­lys, pre­cis som i Hy­brit-projektet (som be­skrivs här in­till).

Den förs­ta me­ta­no­len ska bör­ja till­ver­kas un­der näs­ta år. En av ut­ma­ning­ar­na är en­ligt Mag­nus Lun­dqvist att ma­sugns­ga­sen även in­ne­hål­ler små för­ore­ning­ar som kan på­ver­ka pro­ces­sen.

Fle­ra stål­bo­lag, bland an­nat i Tyskland, ut­veck­lar tek­nik för att fånga in och an­vän­da kol­di­ox­id som ett sätt att mins­ka si­na ut­släpp.

Kol­di­ox­i­den kan även lag­ras i mar­ken. Det förs­ta stål­ver­ket i värl­den som fång­ar in och lag­rar kol­di­ox­id finns i Fö­re­na­de Ara­be­mi­ra­ten, där kol­di­ox­id från stål­till­verk­ning­en pum­pas ner i ett ol­je­fält.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.