SJUK

A v H E N R I K H Ö J E R Il l u st r a ti o n J O A N A G N I A D Y / H A R V E S T A G E N C Y Mi­gra­tion ger nya möj­lig­he­ter att un­der­sö­ka hur

Forskning & Framsteg - - Teknik -

Ti­di­ga­re forsk­ning har vi­sat att det finns ett sta­bilt sam­band mel­lan re­li­giös tro och god hälsa.

– Det finns fle­ra ti­di­ga­re stu­di­er, fram­för allt på da­ta från USA, som vi­sar ett po­si­tivt sam­band mel­lan tro och hälsa, sä­ger Mar­tin Ljunge. Men det har va­rit kor­re­la­tions­stu­di­er som en­bart mä­ter sam­band. Man har sett att folk som går i kyr­kan of­ta mår bätt­re, men ut­an att kun­na sä­ga vad som or­sa­kat vad.

Mar­tin Ljunge är fors­ka­re i na­tio­na­le­ko­no­mi vid In­sti­tu­tet för Nä­rings­livs­forsk­ning. I en ny om­fat­tan­de stu­die har han un­der­sökt or­saks­sam­ban­det mel­lan religion och själv­upp­levd hälsa.

Sve­ri­ge är till­sam­mans med de and­ra nor­dis­ka län­der­na ett av de minst re­li­giö­sa län­der­na i värl­den. Skill­na­den är stor i län­der som Egyp­ten, Bang­la­desh, In­do­ne­si­en el­ler Sri Lan­ka, där näs­tan al­la upp­ger att re­li­gi­o­nen spe­lar en stor roll i var­da­gen. I och med da­gens om­fat­tan­de mi­gra­tion kan des­sa skill­na­der i re­li­giös tro an­vän­das för att stu­de­ra hur religion på­ver­kar häl­san. – Vi un­der­sök­te även da­ta över pap­por­nas re­li­gi­o­si­tet, men sam­ban­det är myc­ket starkare mel­lan möd­rars och barns re­li­gi­o­si­tet. Ett barns re­li­gi­o­si­tet för­ut­sägs till stor del av hur re­li­giöst mo­derns hem­land var, om man ska sam­man­fat­ta, sä­ger Mar­tin Ljunge.

I sin ti­di­ga­re forsk­ning har han bland an­nat ana­ly­se­rat or­saks­sam­band för tillit på lik­nan­de sätt. Där vi­sa­de han att tillit grun­das i barn­do­men och i re­gel ärvs mer från mam­man än från pap­pan.

I den ak­tu­el­la stu­di­en har re­li­gi­o­si­tet skat­tats via fle­ra in­di­ka­to­rer, till ex­em­pel hur of­ta möd­rar­na be­sök­te sin för­sam­ling, hur of­ta de bad, om de till­hört nå­gon för­sam­ling, om de upp­gett att de tror på en gud och så vi­da­re. Fors­kar­na har se­dan an­vänt hälso­da­ta från Eu­ro­pe­an so­ci­al sur­vey, från åren 2002–10, för att gå vi­da­re med ana­ly­sen.

– Vi ana­ly­se­ra­de bar­nens själv­upp­lev­da hälsa i lan­det dit de flyt­tat, i re­la­tion till an­de­len re­li­giö­sa i möd­rar­nas hem­land. Ef­tersom religion i re­gel över­förs in­om fa­mil­jen, kan man för­hopp­nings­vis se nå­gon form av kau­sa­li­tet. Bar­nens hälsa kan ju rim­li­gen in­te på­ver­ka gra­den av religion i mo­derns ti­di­ga­re land, sä­ger Mar­tin Ljunge.

– Det vi­sar sig att de barn vars möd­rar kom­mer från mer re­li­giö­sa län­der i re­gel har säm­re själv­upp­levd hälsa, vil­ket är ett mått på hur man mår i all­män­het.

Vil­ka me­ka­nis­mer kan det då hand­la om?

och mind­re på da­gen, vil­ket kan tän­kas miss­gyn­na häl­san.

Fors­kar­na har kon­trol­le­rat för en stor mängd and­ra va­ri­ab­ler som är kän­da för att på­ver­ka häl­san, till ex­em­pel ut­bild­ning, eko­no­misk ni­vå i det gam­la lan­det, hälsa i det gam­la lan­det samt lyc­ka. De tes­ta­de även att ute­slu­ta de mest och minst re­li­giö­sa ur­sprungs­län­der­na, för att se om des­sa ex­tre­mer på­ver­ka­de re­sul­ta­tet – men det ha­de ing­en ef­fekt.

Re­sul­ta­ten gäl­ler allt­så barn till mi­gran­ter och in­te ma­jo­ri­tets­be­folk­ning­en. Men me­ka­nis­mer­na ver­kar va­ra likar­ta­de där, var­för re­sul­ta­ten ser ut att kun­na ge­ne­ra­li­se­ras – även om fors­kar­na för­stås är tyd­li­ga med att ock­så and­ra sa­ker än religion på­ver­kar häl­san.

– Ut­bild­ning är en av de star­kas­te fak­to­rer­na som på­ver­kar hälsa. Det vi har hit­tat är en näs­tan li­ka stark ef­fekt som att ha gym­na­si­e­ut­bild­ning, sä­ger Mar­tin Ljunge.

Ef­tersom religion ti­di­ga­re har för­knip­pats med god hälsa, har till och med vis­sa lä­ka­re – dock in­te i Sve­ri­ge – or­di­ne­rat re­li­giö­sa ak­ti­vi­te­ter till vis­sa pa­ti­en­ter. Mar­tin Ljunge me­nar nu, ut­i­från si­na re­sul­tat, att man bör va­ra för­sik­tig med så­da­na me­di­cins­ka re­kom­men­da­tio­ner. l

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.