FÅNGADE IN FOLK VID KÖKS­BOR­DET

Forskning & Framsteg - - Teknik -

Del­ta­gar­na i den här stu­di­en har re­kry­te­rats via bak­si­des­tex­ten på mjölk­pa­ket som va­rit till för­sälj­ning un­der en må­nads tid un­der hös­ten 2016. Tex­ten på mjölk­pa­ke­tens bak­si­dor upp­munt­ra­de lä­sa­ren att gå in på en namn­gi­ven webb­si­da och där sva­ra på ett an­tal frå­gor. I den­na un­der­sök­ning var ätan­det i fo­kus och det som del­ta­gar­na fick skri­va om, an­ting­en själ­va el­ler med hjälp av en för­äl­der, var allt­i­från den mål­tid som de ätit se­nast till hur den per­fek­ta mål­ti­den skul­le kun­na se ut. Den me­tod som har an­vänts är en så kal­lad et­no­lo­gisk frå­ge­lis­ta. Det som ut­mär­ker me­to­den är att del­ta­gar­na skrift­li­gen får sva­ra på någ­ra öpp­na frå­gor och på så sätt del­ge si­na min­nen, er­fa­ren­he­ter och vär­de­ring­ar om ett äm­ne.

To­talt in­kom 229 svar, men i den­na artikel fo­ku­se­rar vi på sva­ren från de 112 barn och ung­do­mar som vid un­der­sök­nings­till­fäl­let var un­der 18 år. Me­del­ål­dern hos bar­nen var 10 år, med en sprid­ning på 2–17 år och 61 pro­cent var flic­kor. Störst an­del av de sva­ran­de var bo­sat­ta i Sve­a­land, men även del­ta­ga­re från Norr­land och Gö­ta­land fanns re­pre­sen­te­ra­de i ma­te­ri­a­let. Al­la ut­om tre barn var föd­da i Sve­ri­ge. De fles­ta ha­de ett el­ler fle­ra sys­kon och bod­de till­sam­mans med två för­äld­rar. Ef­tersom det­ta är en kva­li­ta­tiv stu­die och re­kry­te­ring­en gjorts via mjölk­pa­ket, det vill sä­ga med stor för­mo­dan har de som re­kry­te­rats en mat­kul­tur som in­klu­de­rar mjölk, så kan re­sul­ta­ten in­te på nå­got vis ge­ne­ra­li­se­ras. Det stu­di­en i stäl­let bi­drar med är kun­skap om mål­ti­der som so­ci­alt fe­no­men, sett ur bar­nens syn­vin­kel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.