Fång­en och fors­ka­ren

Jo­han Gustafs­son hölls som giss­lan i näs­tan sex år av ­ter­ro­rist­or­ga­ni­sa­tio­nen ­alQai­da i Ma­li. För att öka si­na chan­ser att över­le­va kon­ver­te­ra­de han till islam och lär­de sig ara­bis­ka. I näs­ta num­mer av F&F mö­ter han isla­mo­lo­gen Leif Sten­berg för att dis

Forskning & Framsteg - - Nästa Nummer - By­ten, som de lät­ta­re fick tag bygg­des. Den ex­tra ener­gi som

KUNSKAPSFRÅGOR

1| Plu­to, som upp­täck­tes 1930 men de­gra­de­ra­des till så kal­lad dvärg­pla­net 2006. 2| Rätt svar är B, den ­ni­on­de pla­ne­ten. Upp­täc­ka­ren ­Gi­u­sep­pe Pi­az­zi trod­de att Ce­res var en ko­met, men ast- ro­no­mer kom att be­trak­ta den som pla­net till 1850-ta­let då den ned­gra­de­ra­des till as­te­ro­id. Till följd av sin stor­lek, den störs­ta i as­te­ro­id­bäl­tet mel­lan Mars och Ju­pi­ter, upp­gra­de­ra­des den 2006 till dvärg­pla­net.

ORDBRUK

B: Skärslev B: Kam­skrap­kort C: Oku­ler­kniv C: Fjä­derstags­be­stick

BILDGÅTA

Rätt svar är A) guld, i en spe­ci­ell struk­tur kal­lad dend­rit.

DJUR & NA­TUR

Rätt svar är A. Gec­kostu­di­en vi­sa­de att öd­lor som iso­le­rats på öar ut­veck­la­de stör­re hu­vu­den och mun­nar än öd­lor på fast­lan- det. Då kun­de de fånga stör­re

Hörn­bi­tar­na har al­la vär­det 2 och

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.