En djup­dyk­ning i med­ve­tan­dets gå­ta!

Forskning & Framsteg - - Ledare -

Med­ve­tan­dets åter­komst av Per Snaprud hand­lar om den dju­pas­te av al­la ex­i­sten­ti­el­la frå­gor: Hur kom­mer det sig att vi män­ni­skor kan upp­le­va vå­ra liv över hu­vud ta­get? Var­för har vi en in­re värld?

Boken bör­jar med ett tyd­ligt fo­kus på hjär­nan, från neu­ro­lo­gi ned­teck­nad med hi­e­ro­gly­fer till den se­nas­te tek­ni­ken för att sty­ra ut­val­da cel­ler i en le­van­de hjär­na med la­ser­strå­lar. Per­spek­ti­vet vid­gas se­dan till krop­pen, och vi­da­re till his­nan­de tan­kar om med­ve­tan­det som en grund­läg­gan­de egen­skap i he­la uni­ver­sum.

”Det här är nog den trev­li­gas­te och mest in­tres­san­ta po­pu­lär­ve­ten­skap­li­ga bok jag läst om den mo­der­na med­ve­tan­de­forsk­ning­en. Snaprud lyc­kas på ett lätt­samt och ro­ligt sätt kny­ta ihop si­na per­son­li­ga mö­ten och in­ter­vju­er med le­dan­de fors­ka­re i fäl­tet till en spän­nan­de be­rät­tel­se om ve­ten­ska­pens störs­ta pro­blem.” Hans Lil­je­ström, med­ve­tan­de­fors­ka­re och pro­fes­sor i te­o­re­tisk bi­o­lo­gi och bio­fy­sik vid SLU. ”Med­ve­tan­dets åter­komst är spän­nan­de, his­nan­de, väl­skri­ven (för­stås) och all­de­les, all­de­les un­der­bar.” Ma­ria Gunt­her, ve­ten­skaps­re­dak­tör, Da­gens Ny­he­ter.

Per Snaprud är re­dak­tör på Forsk­ning & Fram­steg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.