Barn­le­di­ga björ­nar

Forskning & Framsteg - - Ledare - KÄL­LA: NATURE COMMUNICATIONS

När björ­nar­na nu läm­nar sitt ide får allt fler björ­nung­ar föl­ja med sin mam­ma un­der yt­ter­li­ga­re ett år. En norsk-ka­na­den­sisk fors­kar­grupp har vi­sat att an­de­len björn­ho­nor som går 2,5 år med ung­ar­na – i stäl­let för 1,5 år – har ökat från 0 till näs­tan 40 pro­cent i Sve­ri­ge un­der de se­nas­te 20 åren. För­kla­ring­en är en­ligt fors­kar­na att jä­ga­re in­te får skju­ta ho­nor som har ung­ar, vil­ket har ska­pat ett evo­lu­tio­närt tryck som gyn­nar läng­re om­vård­nad. Pri­set är att björn­ho­nan mås­te vän­ta läng­re in­nan hon kan få näs­ta unge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.