”Ung­doms-en­zy­met”

En de­tal­je­rad bild av en­zy­met telo­me­ras kan le­da till nya be­hand­ling­ar mot can­cer och åld­ran­de.

Forskning & Framsteg - - Ledare - Av Per Snaprud

Upp­täck­ten av så kal­la­de telo­me­rer, som be­lö­na­des med ett No­bel­pris år 2009, har väckt hopp om me­di­ci­ner mot ska­dor som ti­dens tand läm­nar i vå­ra cel­ler. Nu har den dröm­men kom­mit ett steg när­ma­re verk­lig­he­ten, en­ligt fors­ka­re i USA.

Telo­me­rer­na skyd­dar kro­mo­so­mer­na, och bru­kar lik­nas vid plast­hyl­san i än­den på ett sko­snö­re. De blir kor­ta­re i takt med att cel­ler­na de­lar sig och åld­ras. När de är helt av­skav­da fal­ler cel­len i dva­la och dör.

En­zy­met telo­me­ras kan hej­da pro­ces­sen ge­nom att re­pa­re­ra nöt­ta telo­me­rer.

Nu har ame­ri­kans­ka fors­ka­re till­ver­kat den hit­tills mest de­talj­ri­ka mo­del­len av hur en­zy­met är upp­byggt. Kathleen Col­lins, pro­fes­sor i mo­le­kylär- och cell­bi­o­lo­gi vid UC Ber­ke­ley, hop­pas att det ska le­da till nya me­di­ci­ner.

Äm­nen som häm­mar telo­me­ras är lo­van­de som can­cer­me­di­cin, me­dan äm­nen som ak­ti­ve­rar en­zy­met skul­le kun­na för­bätt­ra väv­na­der­nas nor­ma­la för­ny­el­se om den är ned­satt på grund av arv, sjuk­dom el­ler ål­der, en­ligt Kathleen Col­lins. Hon be­skri­ver si­na re­sul­tat i tid­skrif­ten Nature.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.