Sjuk av chili­pep­par

Forskning & Framsteg - - Ledare -

En 34-årig man i USA, som täv­la­de i kons­ten att äta chili­pep­par, slu­ka­de en hel frukt av sor­ten Ca­ro­li­na re­a­per. Det är värl­dens star­kas­te pep­par­frukt, en­ligt Gu­in­ness re­kord­bok. De föl­jan­de da­gar­na fick han ­at­tac­ker av blixt­ran­de hu­vud­värk som va­ra­de un­der någ­ra se­kun­der. Läkare kon­sta­te­ra­de att fle­ra ar­tä­rer i hans hjär­na var sam­man­drag­na. Det mins­ka­de blod­flö­det ut­lös­te så kal­lad åsk­knalls­hu­vud­värk, en­ligt en fall­be­skriv­ning i tid­skrif­ten BMJ Ca­se Re­ports – den förs­ta som kopp­lar di­a­gno­sen till chili­pep­par. Man­nen re­pa­de sig ef­ter hand. Vid en un­der­sök­ning fem vec­kor se­na­re var ar­tä­rer­na åter nor­ma­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.