Ti­di­ga skan­di­na­ver åt myc­ket fisk

Forskning & Framsteg - - Ledare - KÄL­LA: JOUR­NAL OF ARCHAEOLOGICAL SCI­ENCE

Skan­di­na­vi­ens förs­ta in­vå­na­re åt mas­sor av fisk. Det fram­går av en stu­die, där fors­ka­re i os­te­o­lo­gi vid Lunds uni­ver­si­tet har ana­ly­se­rat ske­lett från drygt 80 in­di­vi­der som lev­de i söd­ra Skan­di­na­vi­en för 7 500–10 500 år se­dan. Fors­kar­na har även ana­ly­se­rat djurs­ke­lett vid boplat­ser­na.

Vid en av boplat­ser­na kom om­kring 60 pro­cent av pro­te­i­nin­ta­get från fisk, vid en an­nan un­ge­fär 50 pro­cent. Rent kon­kret hand­la­de det om ex­em­pel­vis karp­fis­kar, abborre, gäd­da, sill, pigg­haj och röd­spät­ta. Säl och del­fi­ner var ock­så vik­tig fö­da för de förs­ta skan­di­na­ver­na. Ana­ly­ser­na vi­sar att an­de­len fisk i fö­dan dess­utom ver­kar ha ökat över tid.

Fors­kar­na me­nar att re­sul­ta­ten kan ty­da på att män­ni­skor­na bod­de mer sta­tio­närt än man ti­di­ga­re har an­ta­git, ef­tersom jakt på land of­ta med­för en rör­li­ga­re livs­stil än om man le­ver av fis­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.