Ojäm­lik tand­häl­sa

Forskning & Framsteg - - Ledare -

En­ligt en ana­lys av tand­häl­san hos över 300 000 in­di­vi­der i åld­rar­na 3–19 år i Väst­ra Gö­ta­land så är tand­häl­san generellt god i ett in­ter­na­tio­nellt per­spek­tiv. Men trots att tand­vård är gra­tis för barn i Sve­ri­ge finns det sto­ra va­ri­a­tio­ner, sär­skilt bland små barn. För­sko­le­barn i so­cio­eko­no­miskt sva­ga om­rå­den har fy­ra gång­er hög­re risk för ka­ri­es jäm­fört med jämn­å­ri­ga med bätt­re lev­nads­vill­kor.

Det finns även tyd­li­ga köns­skill­na­der. Flic­kor har mer ka­ri­es än poj­kar fö­re ton­å­ren, och un­der ton­å­ren är det tvärtom.

Re­sul­ta­ten har pub­li­ce­rats i en ny dok­tors­av­hand­ling vid Sahl­grens­ka Aka­de­min och byg­ger på da­ta från folk­tand­vår­den och pri­va­ta vård­gi­va­re samt re­gis­ter­da­ta från SCB. Av Hen­rik Hö­jer

Tand­häl­san blir allt­mer ojäm­lik i Sve­ri­ge, trots fri tand­vård för barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.