Så fång­as kol­di­ox­i­den

Forskning & Framsteg - - Ledare - Av Anders Nilsson & Johan Jar­nestad

Att fånga in kol­di­ox­id (CO ) vid för­brän­ning och lag­ra

2 den i berg­grun­den är ett sätt att mins­ka ut­släp­pen av växt­hus­ga­ser. Tek­ni­ken be­nämns CCS ( Car­bon Cap­tu­re and Sto­rage) och är tänkt att tilläm­pas på in­du­stri­er och kraft­verk med sto­ra punkt­ut­släpp. Men hur skil­jer man på blan­da­de ga­ser, så att just CO kan pum­pas ner i mar

2 ken? Här be­skri­ver vi de tre mest väl­kän­da me­to­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.