LYSS­NA PÅ VÅR KOSMOSREDAKTÖR

Forskning & Framsteg - - Om Oss -

Vad be­ty­der det för dig i din var­dag när hav­s­ni­vå­er­na sti­ger, när an­ti­bi­o­ti­ka­re­si­sten­sen bre­der ut sig el­ler om to­ta­li­tä­ra ten­den­ser bre­der ut sig? Det är frå­gor som Forsk­ning & Fram­stegs re­dak­tör An­na Da­vour tar sig an till­sam­mans med jour­na­lis­ter­na Jack Wer­ner och Vik­tor Ha­riz i podd­ra­di­o­pro­gram­met P3 Dysto­pia. Må­let är att dis­ku­te­ra ka­ta­strof­sce­na­ri­er på ett kon­kret och var­dagsnä­ra sätt. Du hit­tar pro­gram­met på Sve­ri­ges Ra­di­os webb­plats (sr.se) el­ler i val­fri podd­lä­sa­re.

Forsk­ning & Fram­stegs re­dak­tör An­na Da­vour och jour­na­lis­ten Jack Wer­ner del­tar i P3 Dysto­pia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.