VÄLJAROPINIONER OCH MUSIKENS MAKT

Forskning & Framsteg - - Om Oss -

Un­der Al­me­dals­vec­kan arrangerar Forsk­ning & Fram­steg två se­mi­na­ri­er i sam­ar­be­te med Riks­ban­kens Ju­bi­le­ums­fond. Det ena hand­lar om var­för opi­ni­ons­un­der­sök­ning­ar­na ibland har svårt att speg­la väl­ja­ro­pi­ni­o­nen. Hur han­te­ras det öka­de bort­fal­let, och var­för är vis­sa par­ti­er svå­ra­re än and­ra att fånga in? I det­ta sam­tal med­ver­kar bland and­ra Hen­rik Oscars­son, pro­fes­sor i stats­ve­ten­skap vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet, och Mikaela Järn­bert, ana­ly­ti­ker för SCB:S par­ti­sym­pa­ti­un­der­sök­ning­ar.

I det and­ra se­mi­na­ri­et ska vi sam­ta­la om musikens makt, med bland and­ra Tö­res The­o­rell, som är pro­fes­sor vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet. Bäg­ge se­mi­na­ri­er­na är gra­tis och mo­de­re­ras av Hen­rik Hö­jer från Forsk­ning & Fram­steg. TID: 3 ju­li, kloc­kan 15.00 (opi­ni­ons­un­der­sök­ning­ar) och 16.30 (mu­sik) PLATS: Kil­gränd 1, i cen­tra­la Vis­by

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.