VÄRL­DEN SLU­KAR ALLT MER ANTIBIOTIKA

Forskning & Framsteg - - Människan -

Ef­tersom jor­dens be­folk­ning ökar är det be­grip­ligt att lä­ke­me­dels­bo­la­gens för­sälj­ning av antibiotika ock­så ökar. Men en ny stu­die vi­sar att för­sälj­ning­en ökar snab­ba­re än befolkningen, räk­nat i dygns­do­ser per tu­sen in­vå­na­re och dag.

Mel­lan åren 2000 och 2015 steg den för­sälj­nings­siff­ran glo­balt med när­ma­re 40 pro­cent. För låg- och me­de­lin­komst­län­der var ök­ning­en dub­belt så stor, en­ligt da­ta från 76 län­der.

År 2000 var an­de­len som tog antibiotika högst i värl­dens ri­ka län­der som Frank­ri­ke, Nya Ze­e­land, Spa­ni­en och USA. År 2015 tog låg- och me­de­lin­komst­län­der fy­ra av sex pla­ce­ring­ar högst upp på lis­tan: Tur­ki­et, Tu­ni­si­en, Al­ge­ri­et och Ru­mä­ni­en.

Fors­kar­na som har sam­man­ställt sta­tisti­ken be­dö­mer att värl­dens kon­sum­tion av antibiotika fram till år 2030 kan öka med än­da upp till 200 pro­cent, och på­pe­kar att en stör­re kon­sum­tion le­der till en ökad risk för att bak­te­ri­er ska ut­veck­la antibiotika­re­sistens.

För att vän­da tren­den krävs bland an­nat bätt­re hygien, mer hel­täc­kan­de vac­ci­na­tions­pro­gram och säk­ra­re di­a­gnos­me­to­der, skri­ver fors­kar­na i tid­skrif­ten PNAS. Av Per Snaprud

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.