ÖVER­DRI­VET PO­SI­TIVT OM FLERSPRÅKIGHET

Forskning & Framsteg - - Människan -

En rad upp­märk­sam­ma­de stu­di­er har ti­di­ga­re vi­sat att fler­språ­ki­ga in­di­vi­der skul­le ha bätt­re ex­e­ku­ti­va funk­tio­ner, som ar­bets­min­ne, im­puls­kon­troll och fo­ku­se­rings­för­må­ga. Men en­ligt en ny me­taa­na­lys av 152 stu­di­er i tid­skrif­ten Psycho­lo­gi­cal bul­le­tin, där fors­kar­na bland an­nat har kom­pen­se­rat för så kal­lad pub­li­ka­tions­bi­as (att oöns­ka­de resultatet läggs åt si­dan), syns inga så­da­na po­si­ti­va ef­fek­ter på ex­e­ku­ti­va funk­tio­ner. För­ra året kom lik­nan­de kri­tik mot stu­di­er som vi­sat att flerspråkighet kan skju­ta upp de­mens­sym­tom. En ge­nom­gång som pub­li­ce­ra­des i Jour­nal of Alz­hei­mer’s di­se­a­se vi­sa­de att de ur­sprung­li­ga stu­di­er­na in­te ha­de ta­git hän­syn till and­ra möj­li­ga för­kla­ring­ar, till ex­em­pel ut­bild­ningsni­vå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.