PENG­AR­NA RUL­LAR ÖSTERUT IGEN

Forskning & Framsteg - - Nu& Då - KÄL­LA: OUR WORLD IN DA­TA

Ge­nom att ut­gå från be­räk­nad BNP för jor­dens al­la län­der går det att räk­na fram en glo­bal ”eko­no­misk gra­vi­ta­tions­punkt”. Kar­tan vi­sar hur den­na punkt har rört sig se­dan år 1, och hur den för­ut­spås fort­sät­ta fram till år 2025. I kur­van går det att se ef­fek­ter­na av den in­dust­ri­el­la re­vo­lu­tio­nen på 1800-ta­let, väst­värl­dens eko­no­mis­ka do­mi­nans kring mit­ten av 1900-ta­let och hur Asi­en blir allt mer ­do­mi­ne­ran­de un­der slu­tet av 1900-ta­let och bör­jan på 2000-ta­let.

Punk­ter­na vi­sar var den sam­man­väg­da eko­no­mis­ka tyngd­punk­ten har le­gat i värl­den vid oli­ka tid­punk­ter – och var den be­räk­nas lig­ga år 2025.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.