FINLANDSFÄRJA FÅR VIND I SEGLET

Forskning & Framsteg - - Teknik - Av Ma­rie Alp­man

Pas­sa­ge­rar­fär­jan Vi­king Gra­ce får numera ex­tra hjälp av vin­den på sin rutt över Ös­ter­sjön. Med hjälp av ett 24 me­ter högt och 4 me­ter brett ro­tor­se­gel ska bräns­le­för­bruk­ning­en och där­med kol­di­ox­id­ut­släp­pen mins­ka med 3–4 pro­cent, be­ro­en­de på vind­för­hål­lan­de­na.

Ro­tor­seg­let upp­fanns re­dan på 1920-ta­let, men tek­ni­ken har fått en re­näs­sans i kli­mat­för­änd­ring­ar­nas spår. Tack va­re den så kal­la­de Mag­nus-ef­fek­ten, som be­skrevs av den tys­ke fy­si­kern Gustav Mag­nus 1835, får far­ty­get kraft fram­åt när den snur­ran­de ro­torn träf­fas av vin­den från si­dan. På ena si­dan ac­ce­le­re­ras då luf­ten, me­dan den brom­sas på den and­ra. Un­der­tryc­ket där luf­ten ström­mar snab­bast ut­nytt­jas för att hjäl­pa till att dri­va far­ty­get. Ef­fek­ten är störst i stark sid­vind. Vri­der vin­den fram- el­ler bak­åt mins­kar hjäl­pen från ro­tor­seg­let. I mot­vind är ef­fek­ten noll. I med­vind ger själ­va tor­net en li­ten skjuts fram­åt.

Det 24 me­ter höga tor­net ger kraft fram­åt när det blå­ser tack va­re ”Mag­nus-ef­fek­ten”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.