EL­FLYG­PLAN I SVE­RI­GE

Forskning & Framsteg - - Kosmos -

Även i Sve­ri­ge finns pla­ner på elekt­riskt flyg. En förs­ta kart­lägg­ning ska va­ra klar i slu­tet av det här året, i det ny­star­ta­de pro­jek­tet Elektrisk luft­trans­port i Sve­ri­ge. Det leds av Anders Forslund, fors­ka­re inom pro­dukt­ut­veck­ling vid Chal­mers tek­nis­ka hög­sko­la i Gö­te­borg.

I sam­ar­be­te med Luft­farts­ver­ket, forsk­nings­in­sti­tu­tet Ri­se Vik­to­ria, fö­re­ta­get Qr­tech – och med en halv mil­jon kro­nor från stat­li­ga Vin­no­va – ska han ta fram en plan för hur elektrisk flyg skul­le kun­na an­vän­das och ut­veck­las i Sve­ri­ge. Sjuk­trans­por­ter och trans­por­ter i gles­bygd är två tänk­ba­ra ex­em­pel. El­driv­na flyg­plan kan ock­så bli en väx­an­de mark­nad för den svens­ka fly­gin­du­strin, en­ligt Anders Forslund:

– Sve­ri­ge har en stark fly­gin­du­stri, som en gång i ti­den ut­veck­la­des som svar på mi­li­tä­ra hot. I dag är ho­tet kli­mat­för­änd­ring­ar­na.

Anders Forslund har själv byggt en elektrisk drö­na­re som har tes­tats i Chal­mers vind­tun­nel. Näs­ta steg är att byg­ga en pro­to­typ till ett svenskt el­plan i ska­la 1:2. Det ska en­ligt pla­nen ske un­der 2019 – där­ef­ter är det dags för en pro­to­typ i full ska­la. Av Ma­rie Alp­man

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.