Fly­gin­du­strin går in i en ny era

Forskning & Framsteg - - Kosmos - Av Johan Jar­nestad & Ma­rie Alp­man

El­mo­to­rer ger and­ra ty­per av flyg­plan

Den ame­ri­kans­ka rymd­sty­rel­sen Na­sas ex­pe­ri­ment­plan X-57 är ett ex­em­pel på hur el­driv­na flyg­plan kan kon­strue­ras på helt nya sätt. I stäl­let för två sto­ra mo­to­rer har pla­net fjor­ton små el­driv­na pro­pell­rar. Drif­ten ska ba­ra krä­va en fem­te­del så myc­ket ener­gi som en tra­di­tio­nell mot­sva­rig­het, en­ligt Na­sas be­räk­ning­ar.

1

De två ytt­re mo­to­rer­nas pla­ce­ring och ro­ta­tions­rikt­ning mot­ver­kar ving spets virv­lar, som an­nars ska­par luft­mot­stånd. En­dast des­sa två mo­to­rer dri­ver pla­net på marsch­höjd.

2

X-57 är en om­byggd ver­sion av ett be­fint­ligt två­mo­to­rigt plan. Tack va­re el­mo­to­rer­na kan ving­ar­na gö­ras mind­re, vil­ket spar vikt och mins­kar luft­mot­stån­det.

3

Vid start ger dock en smal vinge säm­re lyft­kraft – där­för an­vän­der man de tolv mind­re mo­to­rer­na för att ac­ce­le­re­ra ex­tra luft över ving­ar­na och öka lyft­kraf­ten. Ef­ter star­ten fälls pro­pel­ler­bla­den in längs mo­tor­krop­pen.

Vo­locop­ter gör pre­miär i Du­bai

Från håll­plat­ser på hus­tak ska ­Vo­locop­ter snabbt trans­por­te­ra två per­so­ner från A till B i sto­ra stä­der. De 18 pro­pell­rar­na drivs av bat­te­ri­er och gör det möj­ligt att lan­da och star­ta ver­ti­kalt. En prov­flyg­ning äg­de rum i Du­bai i sep­tem­ber 2017, där fö­re­ta­get vill star­ta re­gul­jär tra­fik.

Air­bus Va­ha­na

I ja­nu­a­ri i år gjor­de flyg­tax­in Va­ha­na från flyg­plans­till­ver­ka­ren Air­bus sin pre­miär­tur. Flyg­pla­net har två vrid­ba­ra ving­ar med var­de­ra fy­ra små pro­pell­rar. Må­let är att ha en två­sit­sig mo­dell klar till 2020.

E-fan X tes­tar hy­brid­d­rift

Ex­pe­ri­ment­plan som an­vänds av fö­re­ta­gen Si­e­mens, Air­bus och Rolls-royce för att ut­veck­la fram­ti­da ­hy­brid­flyg­plan. Må­let är att steg­vis er­sät­ta de fy­ra ­van­li­ga ­flyg­mo­to­rer­na med el­mo­to­rer. Förs­ta flyg­ning­en är pla­ne­rad till 2020.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.