Nickar stör min­net

Forskning & Framsteg - - Kosmos - Av Johan Jar­nestad

Un­der tio mi­nu­ter fick 19 för­söks­per­so­ner nic­ka 20 bol­lar var. Di­rekt ef­teråt ha­de de säm­re lång- och kort­tids­min­ne. Mät­ning­ar vi­sa­de ock­så att nerv­sig­na­ler från ­hjärn­bar­ken till musk­ler­na blev för­dröj­da.

Box­a­re som har bli­vit knoc­ka­de många gång­er kan drab­bas av CTE ( chro­nic trau­ma­tic encep­ha­lo­pat­hy). Van­li­ga sym­tom är stör­ning­ar av min­ne och tan­ke­för­må­ga, lik­som im­pul­sivt be­te­en­de och de­pres­sio­ner. En sä­ker di­a­gnos krä­ver ob­duk­tion. Inom ame­ri­kansk fotb

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.