AME­RI­KANSK VA­PEN­FLU­GA

Forskning & Framsteg - - Kosmos -

Den ame­ri­kans­ka va­pen­flu­gan ­här­stam­mar från söd­ra USA men har spri­dit sig över he­la jor­dens var­ma kli­mat­zo­ner. De­ras op­ti­ma­la tem­pe­ra­tur är 27–35 gra­der. Grup­pen ­va­pen­flu­gor har in­te fått sitt namn av att de är sär­skilt ­kri­gis­ka, ut­an av att de har två bak­åt­rik­ta­de tag­gar på ryg­gen.

En ho­na kan läg­ga drygt 700 ägg. ­Äg­gen kläcks till lar­ver, som ef­ter två vec­kor blir till pup­por. Ef­ter ­yt­ter­li­ga­re två vec­kor kom­mer en flu­ga ut ur ­pup­pan, vars vux­na liv är en vec­ka långt. ­Lar­ven be­står av drygt 40 pro­cent ­pro­te­in och drygt 30 pro­cent fett.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.