ÖVER­SKOTT PÅ AV­FALL OCH UN­DER­SKOTT PÅ PRO­TE­IN

Forskning & Framsteg - - Kosmos -

År 2050 kom­mer jor­dens väx­an­de be­folk­ning att be­hö­va 70–100 pro­cent mer mat än i dag, en­ligt FN:S livs­me­dels­or­gan FAO. Vi släng­er om­kring en tred­je­del av all mat som pro­du­ce­ras för män­ni­skor.

85 pro­cent av so­jan som pro­du­ce­ras i värl­den blir till djur­fo­der, trots att den skul­le kun­na ätas di­rekt av män­ni­skor.

Bå­de FN och EU har upp­märk­sam­mat in­sek­ter som tänk­ba­ra pro­te­inkäl­lor. EU:S reg­ler be­grän­sar an­vänd­ning­en av flug­lar­ver som fo­der, men ut­red­ning­ar på­går. Ny­li­gen blev det tillå­tet att ma­ta od­lad fisk med ve­ge­ta­bi­liskt upp­föd­da flug­lar­ver. Även säll­skaps­djur och päls­djur får ut­fodras med tor­ka­de lar­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.